1224/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av skogslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skogslagen av den 12 december 1996 (1093/1996) 8 § 2 mom., 9 § 1 mom., 14 §, 18 § 2 mom. och 20 § 3 mom. samt

fogas till lagen nya 14 a, 23 a och 28 a § som följer:

8 §
Åstadkommande av återväxt

Åtgärderna för anläggande av plantbestånd skall slutföras inom fem år från det förnyelseavverkningen inleddes eller inom tre år från det förnyelseavverkningen avslutades.


9 §
Ansvar för att återväxt åstadkoms

Skyldigheten enligt 8 § att se till att återväxt åstadkoms skall fullgöras av markägaren.


14 §
Anmälan om användning av skog

Markägaren eller den som innehar besittningsrätten eller någon annan sådan särskild rättighet skall till skogscentralen lämna in en anmälan (anmälan om användning av skog) om en planerad avverkning och om förnyelsesättet vid förnyelseavverkning samt, så som bestäms genom förordning, om annan behandling av sådana livsmiljöer som nämns i 10 §. Anmälan skall göras minst 14 dagar och högst två år innan avverkningen inleds eller någon annan åtgärd vidtas, om inte skogscentralen på ansökan beviljar undantag från tidsfristen.

Ingen anmälan om användning av skog behöver dock göras i fråga om följande avverkningar om de inte, frånsett sådan avverkning som nämns i 2 punkten, omfattar en sådan livsmiljö som avses i 10 § 3 mom.:

1) husbehovsavverkning,

2) avverkning på ett skyddsskogsområde i enlighet med en godkänd avverknings- och förnyelseplan som avses i 12 § 2 mom.,

3) avverkning av ett klent trädbestånd enligt vad det ministerium som är behörigt i skogsbruksfrågor närmare beslutar, eller

4) avverkning av väg-, dikes-, vattenlednings-, avlopps-, el- eller motsvarande linjer.

Angående anmälan om användning av skog bestäms närmare genom förordning.

14 a §
Anmälan om anläggande av plantbestånd

När de åtgärder för anläggande av plantbestånd som avses i 8 § 2 mom. har slutförts skall en anmälan om dem genast göras till skogscentralen (anmälan om anläggande av plantbestånd).

Skyldigheten att göra en anmälan enligt 1 mom. skall fullgöras av den som enligt 9 § ansvarar för att återväxt åstadkoms.

Om anmälan om anläggande av plantbestånd bestäms vid behov närmare genom förordning.

18 §
Straffstadganden

Den som bryter mot bestämmelserna i 5 § 1―3 mom., 8 § 1―3 mom., 10 § 3 mom. eller 12 § 1 eller 2 mom. eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av 13 § skall för skogsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms i någon annan lag.


20 §
Korrigerande åtgärder

När någon annan än den som saken gäller äger fastigheten eller med stöd av en särskild rättighet är berättigad att besluta om saken skall hans samtycke till överenskommelsen om korrigerande åtgärder inhämtas. Om markägaren eller den som innehar en särskild rättighet inte ger sitt samtycke till att skogscentralen ålägger den som överträtt lagen att vidta de åtgärder som behövs, kan skogscentralen besluta att den vidtar dem eller låter någon annan vidta dem på lagöverträdarens bekostnad. Kostnaderna för vidtagande av åtgärderna betalas i förväg av statens medel och de får indrivas i utsökningsväg hos den som saken gäller i den ordning som anges i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).


23 a §
Avgiftsfrihet för vissa prestationer

Med avvikelse från vad som bestäms i 12 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) är en anmälan om användning av skog enligt 14 § 1 mom. och en anmälan om anläggande av plantbestånd enligt 14 a § 1 mom. avgiftsfria.

28 a §
Panträtt som hänför sig till övergångsbestämmelser som gäller lagen om enskilda skogar

När skogscentralen ålägger någon som har handlat i strid med lagen om enskilda skogar att på det sätt som avses i 28 § 2 punkten vidta korrigerande åtgärder och kostnaderna för tvångsutförande betalas av statens medel, utgör fastigheten pant för återbetalning av kostnaderna för tvångsutförande på det sätt som avses i 21 §, om skyldigheten åligger ägaren till den fastighet för vars vidkommande åtgärderna har vidtagits. Skogscentralen kan också ge sitt samtycke enligt 21 § till att en inskrivning ändras eller avförs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 218/1998
JsUB 14/1998
RSv 216/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.