1223/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974) 9 a § och den svenska språkdräkten i 4 § 1 mom. 3 punkten, dessa lagrum sådana de lyder, 9 a § i lag 759/1986 och 4 § 1 mom. 3 punkten i lag 490/1992, som följer:

4 §

Försvarsmakten omfattar


3) armén, marinen och flygvapnet,


9 a §

En tjänsteman vid försvarsmakten är skyldig att övergå till en annan tjänst eller ett annat uppdrag vid försvarsmakten när detta är nödvändigt för att skötseln av uppgifterna eller tjänstgöringen skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Om förflyttningen till en annan tjänst eller förordnandet till ett annat uppdrag medför att tjänstemannens tjänstgöringsort ändras, skall beslutet delges honom minst tre månader tidigare.

I ett beslut som gäller förflyttning till en tjänst eller förordnande till ett uppdrag och som medför att tjänstemannens tjänstgöringsort ändras får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall likväl iakttas oberoende av om besvär anförs eller ej, om besvärsmyndigheten inte bestämmer annat. I ett beslut som gäller förflyttning till en tjänst eller förordnande till ett uppdrag och som inte medför att tjänstgöringsorten ändras får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 240/1998
FöUB 4/1998
RSv 232/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.