1222/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av civiltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/1991) 14 § 1 mom., 37 § 2 mom., 56 § 2 mom., 58 § och 59 § 1 mom.,

av dessa lagrum 59 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1271/1993 som följer:

14 §
Permission

En civiltjänstgörare har rätt till 20 dagars personlig permission utan särskild motivering och till sex dagars faderskapsledighet i samband med ett eget barns födelse. Om en civiltjänstgörare har utmärkt sig särskilt under sin tjänstgöringstid, kan han beviljas högst 30 dagars duglighetspermission. En sådan permission räknas in i tjänstgöringstiden.


37 §
Skyldighet till kompletterande tjänstgöring

En värnpliktig som gör en ansökan enligt 6 § efter att han har inkallats till repetitionsövningar eller under dessa skall i första hand förordnas till kompletterande tjänstgöring inom 18 månader från det ansökan gjordes. Om verkställigheten av kompletterande tjänstgöring så kräver, kan sökanden förordnas till kompletterande tjänstgöring även efter nämnda tid om 18 månader, dock senast innan skyldigheten till kompletterande tjänstgöring upphör enligt 44 § 3 mom.

56 §
Sökande av ändring i beslut om utlämnande av uppgifter

Ändring i arbetsministeriets beslut med anledning av besvär som avses i 1 mom. kan sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

58 §
Tillämpning av förvaltningsprocesslagen

Utöver vad som bestäms i 53―56 § skall förvaltningsprocesslagen tillämpas på ändringssökande.

59 §
Övergång till tjänst enligt värnpliktslagen

Om en civiltjänstepliktig önskar fullgöra tjänst enligt värnpliktslagen, skall han ansöka om detta skriftligen hos civiltjänstcentralen. Ansökan skall godkännas utan dröjsmål, om det framgår av ansökan att den övertygelse som avses i 1 § inte längre hindrar den civiltjänstepliktige att fullgöra tjänst enligt värnpliktslagen och om den civiltjänstepliktige inte tidigare på grundval av en motsvarande ansökan har förordnats att övergå från civiltjänst till tjänst enligt värnpliktslagen. Ansökan får inte göras efter att civiltjänsten har inletts och inte efter utgången av det år då den civiltjänstepliktige har fyllt 28 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 152/1998
ApUB 13/1998
RSv 228/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.