1220/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 1998

Jord- och skogsbruksministeriet har, sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet, vid föredragning i dag beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För ersättande av sådana merkostnader som åsamkats under 1998 och som avses i 2 och 3 § lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis (356/1995) kan anslaget under moment 30.34.41. (Vissa ersättningar) i 1998 års statsbudget användas på det sätt som bestäms i detta beslut.

2 §
Ersättningsbelopp

Inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis, Tyrnävä, Limingo och Temmes kommuner, betalas till producenter av matpotatis och matindustripotatis arealbaserat kompletterande stöd för täckande av merkostnader för potatisodling. Stödbeloppet är 1250 mark per hektar för odlare som har ingått ett skriftligt avtal om marknadsföring av produktionen och 900 mark per hektar för övriga odlare.

3 §
Övriga ersättningsgrunder

Det kompletterande stöd som avses i detta beslut betalas på samma grunder utan separat ansökan som det nationella stöd för potatisproduktion (potatisstöd) som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för potatisproduktion (255/1996, 329/1996, 531/1997 och 268/1998) och som betalas för 1998.

4 §
Utbetalning av stöd, rättelse, återkrav, tillsyn och tystnadsplikt

I fråga om utbetalning av stöd, rättelse, återkrav, tillsyn och tystnadsplikt skall iakttas vad som i ovan nämnda beslut av statsrådet bestäms i fråga om potatisstöd.

5 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.