1218/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Statsrådets beslut om allmän ersättning för skördeskador på basis av 1998 års odlade rågareal

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 4 § 3 mom. lagen den 4 juli 1975 om ersättande av skördeskador (530/1975) beslutat:

1 §
Allmänt

Av det anslag i statsbudgeten som anvisats för ersättning för skördeskador betalas, på det sätt som bestäms i detta beslut, för råg som odlats 1998 allmän ersättning enligt lagen om ersättande av skördeskador.

2 §
Grunder för allmän ersättning

Allmän ersättning betalas utan särskild ansökan utgående från den odlingsareal för råg år 1998 som införts i det centralregister som används vid administration och kontroll av stöd. Stödbeloppet är 450 mark för varje full hektar råg.

3 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut samt beslutar om beviljande av utbetalningstillstånd.

4 §
Rättelse, återkrav, övervakning och tystnadsplikt

Vid administrationen av allmän ersättning enligt detta beslut iakttas i fråga om rättelse, återkrav av utbetald ersättning, övervakning och tystnadsplikt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.