1215/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/1993) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 8 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. och 8 § 2 mom. sådana de lyder i lag 32/1998, som följer:

2 §
Investeringar som berättigar till skattelättnad

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas även på små eller medelstora företag som bedriver näringsverksamhet och som under skatteåren 1998―2000 gör en i nämnda moment avsedd investering. För anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar får göras en i 5 § avsedd höjd avskrivning, om företaget vid utgången av skatteåret är ett litet eller medelstort företag. Vad som bestäms i detta moment tillämpas dock inte på företag inom följande branscher:

1) förädling av jordbruksprodukter,

2) tillverkning av stål eller stålrör,

3) framställning av konstfibrer,

4) tillverkning av bilar eller bildelar, eller

5) tillverkning eller reparation av fartyg.

3 §
Definition av produktionsinrättning och turistföretag

I denna lag avses med produktionsinrätt- ning

1) inrättningar som tillverkar eller förädlar produkter industriellt,

2) torvproduktionsanläggningar som utgör en från jordbruk fristående rörelse, och

3) arbetsrörelser som huvudsakligen tillverkar eller förädlar produkter.


8 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas vid beskattningarna för skatteåren 1994―2004.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

Begränsningen i 2 § 2 mom. som gäller branscher och ändringen av 3 § 1 mom. tillämpas dock redan vid beskattningen för 1998.

RP 125/1998
StaUB 59/1998
RSv 239/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.