1213/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Finansministeriets beslut om ändring av 1 och 2 § finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har

ändrat 1 § och 2 § 2, 3, 9, 9 a, 10 och 13 punkten i sitt beslut av den 15 december 1993 om statskontorets avgiftsbelagda prestationer (1250/1993),

av dem 2 § 9 punkten och 9 a punkten sådana de lyder i beslut 1283/1995, som följer:

1 §

Följande prestationer är sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka statskontoret uppbär avgifter enligt självkostnadsvärde:

1) skötseln av brottsskadeersättningar,

2) skötseln av ersättningar som betalas oskyldigt häktade och dömda,

3) service för statens bostadsfond i samband med upplåning och skötseln av skulder, samt

4) indrivning och redovisning när det gäller löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

2 §

Följande prestationer är sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda övriga prestationer som statskontoret prissätter enligt företagsekonomiska grunder:


2) service vid införandet, upprätthållandet och användningen av datasystemen för personaladministrationen, statens centralpersonregister undantaget, utbildnings- och konsulteringsservice i samband med dessa system samt löneräkningsservice,

3) service vid användningen och upprätthållandet av personaldatasystemen för sta- tens högsta ledning,


9) service i samband med upplåning, skötseln av skulder, investeringar och förvaring för i lagen om statens affärsverk (627/1987) avsedda affärsverk, för fonder utanför statsbudgeten och av särskilda skäl för bolag utanför statsförvaltningen,

9 a) service i samband med skötseln av och investeringar gällande värdepapperiserade lån för specialbolag som grundats för ändamålet,

10) på begäran utfärdade intyg över lånesaldon och lånesäkerheter, avgivna efterpantsättningsförbindelser, förnyade och utbytta säkerheter, andra utfärdade handlingar och på begäran givna utskrifter och dataregister som gäller lån, med undantag av handlingar, utskrifter och övriga dokument som behövs för myndigheternas verksamhet,


13) av vidtalad personal utförda utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter utanför statskontoret samt annan utbildningsservice som hänför sig till statskontorets verksamhet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Finansminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.