1211/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av 9 och 12 a § trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 9 § 1 och 3 mom. samt 12 a § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 och 3 mom. i lag 361/1993 samt 12 a § 4 mom. i lag 941/1984, som följer:

9 §

I ersättning för skada på egendom till följd av en trafikskada eller flera trafikskador som står i direkt samband med varandra betalas sammanlagt högst 3 300 000 euro från varje trafikförsäkring som svarar för skadan.


De i euro angivna beloppen i denna paragraf kan genom förordning ändras i överensstämmelse med utvecklingen i den allmänna prisnivån.

12 a §

Ersättningsförhöjning som understiger 2,5 euro skall inte betalas. Beloppet justeras årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/1961). Det justerade beloppet avrundas till närmaste tio cent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 233/1998
EkUB 31/1998
RSv 204/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.