1208/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av 6 och 33 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 6 § 1 mom. och 33 § som följer:

6 §
Koncession

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare inneha av statsrådet beviljad koncession som gäller i Finland. Statsrådet skall bevilja koncession, om den tilltänkta försäkringsrörelsen eller bolagets i 2 kap. 2 § 4 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda delägare inte bedöms äventyra en sund utveckling av pensionsförsäkringsverksamheten, om försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs i denna lag och i 7 kap. lagen om försäkringsbolag och om arbetspensionsförsäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond tillsammans (grundkapital) är minst 5 000 000 euro.


33 §
Justering av föreskrivna belopp i euro

De i euro angivna beloppen i denna lag kan ändras genom förordning så att de motsvarar utvecklingen i den allmänna prisnivån.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Vad som i 6 § 1 mom. bestäms om grundkapitalets minimibelopp tillämpas då ansökan om koncession har inlämnats efter lagens ikraftträdande.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond kan utan hinder av 6 § 1 mom. anges i finska mark, om bolagets stiftelseurkund har undertecknats innan denna lag träder i kraft eller före den 1 januari 2002. Aktiekapitalets eller garantikapitalets och grundfondens sammanlagda minimibelopp som anges i euro omvandlas till finska mark enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

RP 233/1998
EkUB 31/1998
RSv 204/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.