1207/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 1 kap. 1 § 4 och 6 mom., 2 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten, 3 § 1 mom. 5 punkten, 5 § och 12 § 1 mom., 3 kap. 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom., 6 kap. 10 § 1 mom., 8 kap. 3 § samt 10 a kap. 2 § 1 mom., 3 § 2 mom. och 6 §,

av dessa lagrum 1 kap. 1 § 4 och 6 mom. sådana de lyder i lag 451/1995, 2 kap. 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 483/1993 samt 10 a kap. 2 § 1 mom., 3 § 2 mom. och 6 § sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 3 kap. en ny 4 a § och till 7 kap. 17 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

De försäkringsföreningar som avses i denna lag är antingen små försäkringsföreningar, vilkas årliga premieinkomst uppgår till högst 1 000 000 euro, eller stora försäkringsföreningar, vilkas premieinkomst överstiger detta belopp. Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av detta moment.


Statsrådet kan i överensstämmelse med den utveckling som skett i den allmänna prisnivån ändra det i euro angivna beloppet i denna paragraf.

2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

2 §

Stiftelseurkunden skall innehålla förslag till stadgar, och i den skall även anges


3) det belopp som för varje andel av garantikapitalet (garantiandel) skall inbetalas till föreningen och, om garantiandelen inte har något nominellt belopp, vilken del av det belopp som för garantiandelen skall inbetalas till föreningen antecknas i garantikapitalet,


3 §

I stadgarna för försäkringsföreningen skall anges


5) garantiandelarnas nominella belopp eller, om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, garantiandelarnas antal eller minimi- och maximiantal,


5 §

En försäkringsförenings garantikapital och grundfond (grundkapital) skall sammanlagt uppgå till minst 42 000 euro. Grundkapitalet i en försäkringsförening som bildas skall inbetalas i pengar.

Om föreningens verksamhet omfattar personförsäkring eller dess verksamhetsområde omfattar flera än 25 kommuner, skall grundkapitalet uppgå till minst 84 000 euro.

En liten försäkringsförenings eget kapital skall uppgå till minst 42 000 euro ökat med sex procent av medeltalet av föreningens bokslutsenliga försäkringspremier under de tre senaste åren. Om kapitalkraven för stora försäkringsföreningar bestäms i 10 a kap.

För en garantiandel kan i föreningens stadgar bestämmas ett nominellt belopp. Om något nominellt belopp inte har bestämts, beräknas för garantiandelen ett bokföringsmässigt motvärde genom att garantikapitalet divideras med antalet garantiandelar. På det bokföringsmässiga motvärdet tillämpas bestämmelserna om nominellt belopp, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.

Statsrådet kan öka de i euro angivna beloppen i denna paragraf så att de motsvarar de ändringar som skett i den allmänna prisnivån.

12 §

Det belopp som skall betalas för en garantiandel får inte vara mindre än andelens nominella belopp eller, om garantiandelen inte har något nominellt belopp när föreningen bildas, än det i 2 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten avsedda belopp som skall antecknas i garantikapitalet.


3 kap.

Garantikapital

4 a §

Om garantiandelarna i föreningen inte har något nominellt belopp, kan föreningsstämman på det sätt som anges i 7 kap. 17 § besluta höja antalet garantiandelar utan att öka garantikapitalet eller minska antalet garantiandelar utan att nedsätta garantikapitalet. Höjningen och minskningen skall göras i proportion till innehaven av garantiandelar och garantiandelarnas slag. För de garantiandelar som är föremål för minskningen gäller i tillämpliga delar 3 kap. 6 och 14 §.

I fråga om de rättigheter som de nya garantiandelarna medför för garantiandelsägarna gäller i tillämpliga delar 4 kap. 8 § 3 mom. Antalet garantiandelar anses ha minskats när beslutet har registrerats.

5 §

I ett garantiandelsbrev skall anges föreningens firma och garantiandelens eller garantiandelsbrevets ordningsnummer. Garantiandelsbrevet skall vara daterat och undertecknat av styrelsen eller av någon som styrelsen befullmäktigat till detta. Garantiandelsbrevet får undertecknas genom tryckning eller på annat därmed jämförbart sätt.


6 §

Om en förening med anledning av återbetalning av garantikapitalet eller vid upplösning av föreningen erlägger betalning till en garantiandelsägare, skall anteckning om detta utan dröjsmål göras på garantiandelsbrevet. Anteckning skall göras på garantiandelsbrevet även när en garantiandel har förklarats ogiltig utan att betalning har erlagts.


6 kap.

Försäkringsföreningens ledning

10 §

I stadgarna kan bestämmas att försäkringsföreningen skall ha ett förvaltningsråd. I en förening vars grundkapital är mindre än 84 000 euro kan något förvaltningsråd inte inrättas.


7 kap.

Föreningsstämman

17 §

Beslut om ändring av stadgarna så att föreningen avstår från garantiandelarnas nominella belopp skall fattas i enlighet med 1 mom., om inte något annat följer av stadgarna eller denna lag. Om den rätt som en garantiandel medför bestäms på basis av garantiandelens nominella belopp, påverkas denna rätt inte av att det nominella beloppet slopas, om inte något annat beslutas. Om det bokföringsmässiga motvärdet ändras genom ändring av garantikapitalet eller antalet garantiandelar utan att stadgarna samtidigt ändras, iakttas 7 kap. 18 § i tillämpliga delar.

8 kap.

Ombildning av en försäkringsförening till ett ömsesidigt försäkringsbolag

3 §

Angående ombildning av en försäkringsförening till ett ömsesidigt försäkringsbolag skall anmälan göras för registrering inom sex månader från det bolagsordningen fastställdes. En förutsättning för registrering är att det grundkapital som anges i bolagsordningen är till fullo betalt. Har nya garantiandelar tecknats till överkurs, skall också det belopp som överstiger det nominella beloppet vara inbetalt. Om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, används vid beräkningen av det garantikapital som skall registreras, i stället för det nominella beloppet, det belopp som enligt 2 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten skall antecknas i garantikapitalet. Försäkringsföreningen anses ombildad till ett ömsesidigt försäkringsbolag när ombildningen har registrerats.

10 a kap.
Verksamhetskapital
2 §

Minimibeloppet av en stor försäkringsförenings verksamhetskapital är det större av de två belopp som uträknats enligt 1 och 2 punkten

1) Uträknas 18 procent av den närmast föregående räkenskapsperiodens premieinkomst. Om premieinkomsten överstiger 10 000 000 euro, skall tillägget för den överskjutande delen dock vara 16 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det tal som erhålls när föreningens egen andel av ersättningskostnaden för den senaste räkenskapsperioden jämförs med motsvarande ersättningskostnad före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.

2) Uträknas 26 procent av de tre närmast föregående räkenskapsperiodernas genomsnittliga ersättningskostnad. Om den genomsnittliga ersättningskostnaden överstiger 7 000 0000 euro, skall tillägget för den överskjutande delen dock vara 23 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med ett tal som räknas ut enligt tredje meningen i 1 punkten. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.


3 §

Minimibeloppet av garantibeloppet är

1) 300 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10―13,

2) 225 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 1―8, 16 eller 18, samt

3) 150 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 9 eller 17.


6 §

Statsrådet kan ändra de i euro angivna beloppen i detta kapitel så att de överensstämmer med utvecklingen av den allmänna prisnivån.


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Vad som i 2 kap. 5 § 1 och 2 mom. bestäms om grundkapitalets minimibelopp tillämpas då ansökan om fastställande av föreningens stadgar har inlämnats efter denna lags ikraftträdande.

2. Försäkringsföreningens grundkapital och garantiandelens nominella belopp kan utan hinder av 2 kap. 5 § 1―3 mom. anges i finska mark, om föreningens stiftelseurkund har undertecknats innan denna lag trätt i kraft eller före den 1 januari 2002. Grundkapitalets minimibelopp och andra belopp som i denna lag anges i euro omvandlas till finska mark enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3. Om föreningen före den 1 januari 2002 ändrar stadgarnas bestämmelser om grundkapital och nominellt belopp så att grundkapitalet och det nominella beloppet anges i euro, är en förutsättning för ett giltigt beslut att det har biträtts av mer än hälften av de avgivna rösterna eller, om rösterna har fallit lika, att ordföranden har förenat sig om beslutet. Om föreningen samtidigt beslutar att öka eller nedsätta grundkapitalet eller avstå från garantiandelens nominella belopp i enlighet med 7 kap. 17 § 4 mom., iakttas dock bestämmelserna om den majoritet som krävs för dessa beslut.

4. Om föreningen i samband med omvandlingen av grundkapitalet och garantiandelens nominella belopp till euro eller därefter ändrar stadgarna så att det nominella beloppet höjs eller sänks till närmaste högre eller lägre jämna tal eller till någon mellanliggande tiondel eller fjärdedel av euron, tillämpas på beslutet inte vad som i 7 kap. 17 § 1 mom. bestäms om den majoritet som behövs för ändring av stadgarna. För beslutet gäller i tillämpliga delar vad som i 7 kap. 17 § 4 mom. andra meningen bestäms om de verkningar som avstående från nominellt belopp har på garantiandelsägarnas rätt. Föreningen kan överföra nedsättningsbeloppet eller en del av det till överkursfonden. Ändringen skall anmälas för registrering senast den 31 augusti 2004.

5. Har föreningen före denna lags ikraftträdande fattat beslut om en sådan ändring av stadgarna som avses i 3 punkten eller i 7 kap. 17 § 4 mom., är beslutet giltigt, om det har fattats i överensstämmelse med denna lag. Föreningsstämman kan före denna lags ikraftträdande bemyndiga styrelsen att besluta om ändring av stadgarna på det sätt som avses i 3 punkten. Styrelsen kan med stöd av bemyndigande besluta endast om sådan ogiltigförklaring av garantiandelar där det nedsatta beloppet inte överförs till detfria egna kapitalet. På den majoritet som behövs för beslutet om bemyndigande tillämpas vad som i 4 punkten bestäms om nödvändig majoritet vid beslut. För ett beslut om bemyndigande som gäller nedsättning gäller dessutom i tillämpliga delar vad som i 5 kap. bestäms om nedsättning av garantikapitalet. Ett bemyndigande är i kraft högst ett år från föreningsstämmans beslut. Beslutet om bemyndigande skall anmälas för registrering utan dröjsmål efter det att lagen har blivit stadfäst.

6. En i 3 punkten och i 7 kap. 17 § 4 mom. avsedd ändring av stadgarna kan anmälas för registrering innan denna lag träder i kraft så att registreringen träder i kraft när lagen träder i kraft. En sådan ändring av stadgarna som avses i 3 punkten registreras på tjänstens vägnar så att registermyndigheten ändrar grundkapitalet enligt stadgarna och, om föreningen inte har avstått från garantiandelens nominella belopp på det sätt som avses i 7 kap. 17 § 4 mom., garantiandelens nominella belopp på det sätt som anges i 7 punkten.

7. Om föreningen beslutar att omvandla grundkapitalet och garantiandelens nominella belopp till euro före den 1 januari 2002 och av beslutet inte framgår annat, anses föreningens grundkapital ha omvandlats till euro enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, avrundat till närmaste cent, och garantiandelens nominella belopp räknas ut genom att det i euro angivna garantikapitalet divideras med garantiandelarnas antal. Det så erhållna nominella beloppet avrundas inte, men det kan anmälas för registrering samt i stadgarna och andra juridiska dokument anges med en cents noggrannhet utan att detta dock inverkar på garantiandelsägarnas eller någon annans rättigheter. Av re-gistret, stadgarna och andra juridiska dokument skall framgå att det inte är fråga om ett exakt nominellt belopp. Vad som bestäms ovan tillämpas också när euron tas i bruk i föreningen den 1 januari 2002.

RP 233/1998
EkUB 31/1998
RSv 204/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.