1205/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 2 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten, 4 § 1 mom. 5 punkten och 3 mom., 5 § 1 och 5 mom. samt 11 § 1 mom., 3 kap. 2 § 2 mom. samt 11 kap. 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 8 §,

av dessa lagrum 2 kap. 4 § 3 mom. och 11 § 1 mom. samt 3 kap. 2 § 2 mom. sådana de lyder i lag 611/1997, 2 kap. 5 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 318/1989 och 389/1995 och 5 § 5 mom. sådant det lyder i nämnda lag 389/1995 samt 11 kap. 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 8 § sådana de lyder i lag 752/1993, samt

fogas till 3 kap. en ny 2 a §, i stället för den 2 a § som upphävts genom nämnda lag 389/1995, och till 8 kap. 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 611/1997, ett nytt 4 mom. som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

3 §

Stiftelseurkunden skall innehålla förslag till bolagsordning, och i den skall även anges:


3) det belopp som för varje andel av garantikapitalet (garantiandel) eller aktie skall inbetalas till bolaget och, om garantiandelen eller aktien inte har något nominellt belopp, vilken del av det belopp som för garantiandelen eller aktien skall inbetalas till bolaget antecknas i garanti- eller aktiekapitalet;


4 §

I försäkringsbolags bolagsordning skall nämnas:


5) garantiandelarnas eller aktiernas nominella belopp eller, om garantiandelarna eller aktierna inte har något nominellt belopp, garantiandelarnas eller aktiernas antal eller minimi- och maximiantal;


Ett försäkringsaktiebolags aktier skall lyda på lika belopp, om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier. Ett ömsesidigt bolags garantiandelar skall lyda på lika belopp, om garantikapitalet är fördelat på garantiandelar. För en aktie eller en garantiandel kan i bolagsordningen bestämmas ett nominellt belopp. Om något nominellt belopp inte har bestämts, beräknas för aktien eller garantiandelen ett bokföringsmässigt motvärde genom att aktie- eller garantikapitalet divideras med antalet aktier eller garantiandelar. På det bokföringsmässiga motvärdet tillämpas bestämmelserna om nominellt belopp, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.


5 §

Koncession skall beviljas om det på grundval av erhållen utredning om den tilltänkta försäkringsrörelsen och de delägare i försäkringsbolaget som avses i 2 § 4 mom. i detta kapitel kan anses att försäkringsbolaget i sin verksamhet följer sunda och försiktiga affärsprinciper, om försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs på den i 7 kap. 3 § 2 mom. och om försäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond sammanlagt (grundkapital) uppgår till minst följande belopp:

1) vid bedrivande av livförsäkringsrörelse och till skadeförsäkringsklasserna 10―16 hörande försäkringsrörelse 2 400 000 euro samt

2) vid bedrivande av annan försäkringsrörelse 1 200 000 euro.


De i euro angivna beloppen i denna paragraf kan genom förordning ändras så att de motsvarar utvecklingen av den allmänna prisnivån. Vad som i denna paragraf bestäms om beviljande av koncession gäller på motsvarande sätt utvidgning av koncession.

11 §

Ett försäkringsbolag skall inom tre månader från det beslut om bildande fattades anmälas för registrering så som bestäms särskilt. Som garanti- eller aktiekapital registreras det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tecknarna tilldelade garantiandelar eller aktier, med avdrag för det sammanlagda nominella beloppet av aktier eller garantiandelar som enligt 2 kap. 12 § lagen om aktiebolag förklarats ogiltiga. Om garantiandelarna eller aktierna inte har något nominellt belopp, används vid beräkningen av det garanti- eller aktiekapital som skall registreras, i stället för det nominella beloppet, det belopp som enligt 2 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten skall antecknas i garanti- eller aktiekapitalet. Dessutom registreras beloppet av grundfonden.


3 kap.

Delägarskap i försäkringsbolag

2 §

På försäkringsaktiebolag tillämpas utöver detta kapitel vad som bestäms i 3 och 3 a kap. lagen om aktiebolag, med undantag för 3 kap. 4 a §.

2 a §

Om aktierna eller garantiandelarna i bolaget inte har något nominellt belopp, kan bolagsstämman på det sätt som anges i 8 kap. 10 § höja antalet aktier eller garantiandelar utan att öka aktie- eller garantikapitalet eller minska antalet aktier eller garantiandelar utan att nedsätta aktie- eller garantikapitalet. Höjningen och minskningen skall göras i proportion till innehaven av aktier eller garantiandelar samt aktieslagen eller garantiandelarnas slag. Vid emission av nya aktier iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen om aktiebolag bestäms om emissionsbevis och emissionskuponger samt vad som i 4 kap. 14 § lagen om aktiebolag bestäms om förlust av aktie vid fondemission. Vid emission av nya garantiandelar iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen om aktiebolag bestäms om emissionsbevis och emissionskuponger. För de aktier och garantiandelar som är föremål för minskningen gäller i tillämpliga delar 3 kap. 6 och 14 § samt 6 kap. 1 § 4 mom. lagen om aktiebolag.

I fråga om de rättigheter som de nya aktierna eller garantiandelarna medför för aktieägarna eller garantiandelsägarna gäller i tillämpliga delar 4 kap. 10 § 2 mom. lagen om aktiebolag. Antalet aktier eller garantiandelar anses ha minskats när beslutet har registrerats.

Om bolaget ändrar antalet aktier eller garantiandelar genom ett beslut som avses i 1 mom., förändras den rätt att teckna nya aktier eller garantiandelar som följer av optionsrätt och konvertibelt skuldebrev i samma förhållande.

8 kap.

Bolagsstämma

10 §

Beslut om att ändra bolagsordningen så att bolaget avstår från aktiernas eller garantiandelarnas nominella belopp skall fattas i enlighet med 1 mom., om inte något annat följer av bolagsordningen eller denna lag. Om den rätt som en aktie eller en garantiandel medför bestäms på basis av aktiens eller garantiandelens nominella belopp, påverkas denna rätt inte av att det nominella beloppet slopas, om inte något annat beslutas. Om det bokföringsmässiga motvärdet ändras genom ändring av aktie- eller garantikapitalet eller antalet aktier eller garantiandelar utan att bolagsordningen samtidigt ändras, iakttas 8 kap. 10 a § i tillämpliga delar.

11 kap.

Verksamhetskapital

2 §

Minimibelopp av ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital är det största av de två belopp som uträknats enligt 1 och 2 punkten

1) Uträknas 18 procent av den närmast föregående räkenskapsperiodens premieinkomst. Om premieinkomsten överstiger 10 000 000 euro, skall tillägget för den överskjutande delen dock vara 16 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det tal som erhålls när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande ersättningskostnad före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.

2) Uträknas 26 procent av de tre närmast föregående räkenskapsperiodernas genomsnittliga ersättningskostnad. Om den genomsnittliga ersättningskostnaden överstiger 7 000 000 euro, skall tillägget för den överskjutande delen dock vara 23 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med ett tal som räknas ut enligt tredje meningen i 1 punkten. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.


3 §

Minimigarantibeloppet är

1) 1 400 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 14 och om försäkringsbolagets premieinkomst inom denna försäkringsklass under var och en av de tre närmast föregående räkenskapsperioderna har överstigit 2 500 000 euro eller 4 procent av försäkringsbolagets totala premieinkomst,

2) 400 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 10―15 och inget annat följer av 1 punkten,

3) 300 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 1―8, 16 eller 18,

4) 200 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 9 eller 17.


5 §

Minimigarantibeloppet är 800 000 euro.

8 §

De i euro angivna beloppen i detta kapitel kan genom förordning ändras så att de överensstämmer med utvecklingen av den allmänna prisnivån.


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Vad som i 2 kap. 5 § 1 mom. bestäms om grundkapitalets minimibelopp tillämpas då ansökan om koncession har inlämnats efter denna lags ikraftträdande.

2. Försäkringsbolagets grundkapital samt aktiernas eller garantiandelarnas nominella belopp kan utan hinder av 2 kap. 5 § 1 mom. anges i finska mark, om bolagets stiftelseurkund har undertecknats innan denna lag trätt i kraft eller före den 1 januari 2002. Grundkapitalets minimibelopp och andra belopp som i denna lag anges i euro omvandlas till finska mark enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3. Om bolaget före den 1 januari 2002 ändrar bolagsordningens bestämmelser om grundkapital och nominellt belopp så att grundkapitalet och det nominella beloppet anges i euro, är en förutsättning för ett giltigt beslut att det har biträtts av mer än hälften av de avgivna rösterna eller, om rösterna har fallit lika, att ordföranden har förenat sig om beslutet. Om bolaget samtidigt beslutar att öka eller nedsätta grundkapitalet eller avstå från aktiernas eller garantiandelarnas nominella belopp i enlighet med 8 kap. 10 § 4 mom., iakttas dock bestämmelserna om den majoritet som krävs för dessa beslut.

4. Om bolaget i samband med omvandlingen av grundkapitalet och aktiernas eller garantiandelarnas nominella belopp till euro eller därefter ändrar bolagsordningen så att det nominella beloppet höjs eller sänks till närmaste högre eller lägre jämna tal eller till någon mellanliggande tiondel eller fjärdedel av euron, tillämpas på beslutet inte vad som i 8 kap. 10 § 1 mom. bestäms om den majoritet som behövs för ändring av bolagsordningen. För beslutet gäller i tillämpliga delar vad som i 8 kap. 10 § 4 mom. andra meningen bestäms om de verkningar som avstående från nominellt belopp har på aktieägarnas eller garantiandelsägarnas rätt. Bolaget kan överföra nedsättningsbeloppet eller en del av det till överkursfonden. Ändringen skall anmälas för registrering senast den 31 augusti 2004.

5. Har bolaget före denna lags ikraftträdande fattat beslut om en sådan ändring av bolagsordningen som avses i 3 punkten eller i 8 kap. 10 § 4 mom., är beslutet giltigt, om det har fattats i överensstämmelse med denna lag. Bolagsstämman kan före denna lags ikraftträdande bemyndiga styrelsen att besluta om ändring av bolagsordningen på det sätt som avses i 4 punkten. Styrelsen kan med stöd av bemyndigande besluta endast om sådan fondemission för vilken inte används bolagets fria egna kapital och om sådan ogiltigförklaring av aktier eller garantiandelar där det nedsatta beloppet inte överförs till det fria egna kapitalet. På den majoritet som behövs för beslutet om bemyndigande tillämpas vad som i 4 punkten bestäms om nödvändig majoritet vid beslut. För ett beslut om bemyndigande som gäller nedsättning gäller dessutom i tillämpliga delar vad som i 5 kap. bestäms om nedsättning av grundkapitalet. För ett beslut om bemyndigande som gäller ökning av aktiekapitalet gäller i tillämpliga delar vad som i 4 kap. lagen om aktiebolag bestäms om fondemission. I beslutet om bemyndigande behöver dock inte nämnas aktiens nya nominella belopp eller det belopp som från det övriga egna kapitalet överförs till aktiekapitalet. Ett bemyndigande är i kraft högst ett år från bolagsstämmans beslut. Beslutet om bemyndigande skall anmälas för registrering utan dröjsmål efter det att lagen har blivit stadfäst.

6. En i 3 punkten och i 8 kap. 10 § 4 mom. avsedd ändring av bolagsordningen kan anmälas för registrering innan denna lag träder i kraft så att registreringen träder i kraft när lagen träder i kraft. En sådan ändring av bolagsordningen som avses i 3 punkten registreras på tjänstens vägnar så att registermyndigheten ändrar aktie- eller garantikapitalet enligt bolagsordningen och, om bolaget inte har avstått från aktiens eller garantiandelens nominella belopp på det sätt som avses i 8 kap. 10 § 4 mom., aktiens eller garantiandelens nominella belopp på det sätt som anges i 7 punkten.

7. Om bolaget beslutar att omvandla grundkapitalet och aktiernas eller garantiandelarnas nominella belopp till euro före den 1 januari 2002 och av beslutet inte framgår annat, anses bolagets grundkapital ha omvandlats till euro enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, avrundat till närmaste cent, och aktiernas eller garantiandelarnas nominella belopp räknas ut genom att det i euro angivna aktie- eller garantikapitalet divideras med aktiernas eller garantiandelarnas antal. Det så erhållna nominella beloppet avrundas inte, men det kan anmälas för registrering samt i bolagsordningen och andra juridiska dokument anges med en cents noggrannhet utan att detta dock inverkar på aktie- eller garantiandelsägarnas eller någon annans rättigheter. Av registret, bolagsordningen och andra juridiska dokument skall framgå att det inte är fråga om ett exakt nominellt belopp. Vad som bestäms ovan tillämpas också när euron tas i bruk i bolaget den 1 januari 2002.

RP 233/1998
EkUB 31/1998
RSv 204/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.