1204/1998

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 10 kap. 1 a § 2 mom. och 9 § 6―10 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder i lag 611/1997,

ändras 10 kap. 1, 1 b, 4, 4 a och 5 §, 9 § 3 punkten, 10 § 1 mom., 11, 12 och 14 §, 12 kap. 2 § 3 mom. och 2 b §, 16 kap. 7 § 1 och 2 punkten och 16 a kap. 5 § 1 och 2 punkten,

av dessa lagrum 10 kap. 1, 1 b, 5 §, 9 § 3 punkten, 10 § 1 mom. samt 11, 12 och 14 §, 12 kap. 2 § 3 mom. och 2 b §, 16 kap. 7 § 1 och 2 punkten och 16 a kap. 5 § 1 och 2 punkten sådana de lyder i nämnda lag 611/1997, 10 kap. 4 § sådan den lyder i lag 389/1995 och i nämnda lag 611/1997 och 4 a § sådan den lyder i nämnda lag 389/1995, samt

fogas till 10 kap. nya 1 c, 4 b―4 e, 11 a och 11 b § och till 12 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 611/1997, en ny 1 a-punkt och till kapitlet en ny 2 c § som följer:

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

1 §

Utöver vad som bestäms i detta kapitel tillämpas på försäkringsbolags bokslut även 11 kap. 2 och 6 a §, 9 § 2, 4 och 6 mom. samt 9 a och 14 § lagen om aktiebolag. Vad som i dessa lagrum bestäms om aktier och aktiekapital iakttas i tillämpliga delar i fråga om garantiandelar och garantikapital i ett ömsesidigt försäkringsbolag.

I fråga om försäkringsbolags bokföring och upprättandet av bokslut samt koncernbokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av detta kapitel, och bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av detta kapitel eller vederbörande ministeriums föreskrifter som föranleds av försäkringsverksamhetens speciella karaktär.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 6 § och 13 § 1 mom., 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom., 13 och 16 §, 17 § 1 mom. och 20 § samt 7 kap. bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av bokslut för försäkringsbolag.

Bestämmelserna i 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av koncernbokslut för försäkringsbolag.

1 b §

Bokslut skall upprättas inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.

1 c §

Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet. Om de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noter och verksamhetsberättelsens närmare innehåll, specifikationer till balansräkningen samt specifikationer av noterna gäller vad som bestäms i detta kapitel och i enlighet med vad vederbörande ministerium bestämmer närmare med anledning av försäkringsverksamhetens speciella karaktär 2 och 5 kap. bokföringsförordningen.

4 §

Anläggningstillgångar är föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar som är avsedda att i affärsverksamheten stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder.

Placeringstillgångar är tillgångar som förvärvats för placering av medel eller tryggande av placeringar.

Tillgångar uppdelade enligt användningsändamål hör till olika tillgångsgrupper enligt de relationstal som fås av användningsändamålen.

4 a §

Om beloppet av tillverkningstidens ränteutgifter för ett lån som kan hänföras till tillverkningen av en tillgång som är avsedd att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder sammanräknat med de andel som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokföringslagen är väsentligt jämfört med den anskaffningsutgift som avses i 4 kap. 5 § 1 mom. bokföringslagen, får utöver nämnda andel enligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas in i anskaffningsutgiften.

Om inte försäkringsbolaget visar något annat, skall anskaffningsutgiften för värdepapper av samma slag beräknas enligt först-in-först-ut-principen eller i motsatt anskaffnings- och överlåtelseordning. Som anskaffningsutgift för värdepapper av samma slag får även anges realiserade genomsnittliga anskaffningsutgifter vägda enligt volym.

4 b §

I balansräkningen upptas

1) pengar och andra fordringar än sådana som tagits upp som placeringar i balansräkningen till det nominella värdet, likväl högst till det sannolika värdet,

2) försäkringsteknisk ansvarsskuld till det värde som beräknats med beaktande av 2 § i detta kapitel, 14 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag (463/1995) samt vederbörande ministeriums föreskrifter och beslut, samt

3) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring som har gjorts enligt 1 mom. 1 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

4 c §

Anskaffningsutgiften för de placeringar som återstår vid utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader skall under sin verkningstid kostnadsföras som avskrivningar enligt plan. I det fall att placeringens gängse värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften eller de med stöd av detta moment med tidigare gjorda nedskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte vederbörande ministerium av särskilda skäl bestämmer något annat, behöver placeringar som skall betraktas som anläggningstillgångar och fordringar inte nedskrivas, om nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om nedskrivningen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Masskuldebrevslån samt andra penningoch kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen på ett sätt som avviker från 1 mom. enligt vad vederbörande ministerium närmare föreskriver.

Om det gängse värdet av ett jord- eller vattenområde, en byggnad, ett värdepapper eller någon annan jämförbar tillgång på bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre än anskaffningsutgiften, får i balansräkningen utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning som är högst så stor som skillnaden mellan det gängse värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen skall i fråga om en till placeringstillgångarna hänförd tillgång tas upp i resultaträkningen och i fråga om en till anläggningstillgångarna hänförd tillgång i uppskrivningsfonden bland eget kapital. Om en uppskrivning visar sig vara obefogad skall den uppskrivning som tagits upp i resultaträkningen korrigeras på ett resultatpåverkande sätt och den uppskrivning som har tagits upp i uppskrivningsfonden skall återföras.

En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller anläggningstillgångarna hänförd grupp av placeringar till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i 1―3 mom.

I en bilaga till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringarnas anskaffningsutgift och gängse värde.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om fastställande av gängse värde och anskaffningsutgift för placeringar samt om framställningssättet för byggnadsavskrivningar enligt plan.

4 d §

Vad som bestäms i 4 c § 1―5 mom. och 12 kap. 2 b § gäller inte fondförsäkringar.

De placeringar som utgör täckning för fondförsäkringars ansvarsskuld skall i balansräkningen tas upp särskilt, till gängse värde. Om skillnaden mellan placeringarnas gängse värde och anskaffningsutgift har förändrats under räkenskapsperioden, skall ett mot förändringen svarande belopp tas upp i resultaträkningen. I en bilaga till balansräkningen skall uppges anskaffningsutgiften för placeringarna.

Överföringar av tillgångar mellan placeringar och de placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar sker enligt gängse värde.

4 e §

Om den sannolika framtida inkomsten från immateriella tillgångar eller inventarier som tagits upp bland aktiva i balansräkningen varaktigt är mindre än den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som en nedskrivning.

På varulager som tagits upp bland övriga tillgångar i balansräkningens aktiva tillämpas bestämmelserna om omsättningstillgångar i 4 kap. 5 § 4 mom. samt 5 kap. 6 § och 19 § bokföringslagen.

Anskaffningsutgiften för egna och moderbolagets aktier eller andelar som tagits upp bland balansräkningens aktiva kan nedskrivas genom att de värderas till bokslutsdagens gängse värde.

Om en kostnadsföring som har gjorts enligt 1―2 mom. visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

5 §

Bundet eget kapital är i ett försäkringsaktiebolag aktiekapital, överkursfond, reservfond och uppskrivningsfond samt i ett ömsesidigt försäkringsbolag garantikapital, överkursfond, grundfond och uppskrivningsfond. Andra fonder är fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare räkenskapsperioder anges särskilt såsom tillägg till det fria egna kapitalet samt räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder såsom avdrag från detsamma.

Kapitallån tas upp som en särskild post i balansräkningen enligt vad vederbörande ministerium närmare bestämmer.

9 §

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i bilagor till dem skall lämnas följande uppgifter:


3) i fråga om kapitallån de huvudsakliga lånevillkoren och den för lånet avtalade icke kostnadsförda räntan eller gottgörelsen av annat slag samt övriga väsentliga uppgifter om kapitallån enligt vad ministeriet bestämmer,


10 §

I ett försäkringsbolags bokslut skall tas in en finansieringsanalys och beträffande moderbolaget, om det upprättar ett koncernbokslut, även en finansieringsanalys över koncernen. I finansieringsanalysen skall redogöras för anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden.


11 §

Ett försäkringsbolag som är moderbolag skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut.

Vid upprättandet av koncernbokslutet skall i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 1 b, 5, 8 och 9 § samt bestämmelserna i 11 kap. 2 och 6 a § lagen om aktiebolag.

Koncernbokslut behöver inte upprättas, om

1) ett samfund som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet äger minst nio tiondelar av moderbolaget,

2) moderbolagets övriga ägare har gett sitt samtycke till att koncernbokslut inte upprättas, och

3) boksluten för moderbolaget och dess dottersamfund sammanställs med koncernbokslutet för ett samfund som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och koncernbokslutet ges in för registrering enligt bestämmelserna i 3 kap. 9 § bokföringslagen.

Koncernbokslut skall dock alltid upprättas, om moderbolaget är ett publikt försäkringsbolag eller ett sådant privat försäkringsbolag som delar ut medel till delägarna, ger sådant penninglån eller ställer sådan säkerhet som avses i 12 kap. 5 § 1 eller 5 mom. eller i fråga om kapitallån återbetalar kapital eller betalar ränta eller annan gottgörelse.

11 a §

Om de scheman som skall iakttas när koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen upprättas samt om noterna gäller vad som bestäms i 4 kap. bokföringsförordningen enligt vad vederbörande ministerium bestämmer närmare med anledning av försäkringsverksamhetens speciella karaktär.

Ett dottersamfunds bokslut behöver inte tas med i koncernbokslutet, om det finns en grund för det enligt 6 kap. 3 § bokföringslagen. Bokslutsuppgifterna för ett dotter- eller intressebolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring får inte tas med i koncernbokslutet för ett annat försäkringsbolag eller ett annat samfund. Om ett bolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring inte tas med och detta leder till att koncernbokslutet inte ger en rättvisande bild av koncernens verksamhetsresultat och ekonomiska situation, skall tilläggsuppgifter som behövs för detta uppges som noter till koncernbokslutet.

Ett dottersamfund vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som moderbolaget, om inte ministeriet beviljar ett sådant undantag från detta som avses i 14 § 5 mom. Om räkenskapsperioden för ett dottersamfund som skall omfattas av koncernbokslutet utgår mer än sex månader före utgången av moderbolagets räkenskapsperiod, skall sammanställningen ske utifrån ett för dottersamfundet upprättat mellanbokslut per den dag moderbolagets räkenskapsperiod utgår.

11 b §

Om en affärstransaktion mellan koncerneller intressesamfund har skett enligt sedvanliga marknadsvillkor och har medfört rättigheter för försäkringstagarna, behöver det interna bidrag som uppkommit till följd av denna affärstransaktion och aktiverats i balansräkningen inte dras av i koncernbokslutet. Sådana undantag och deras inverkan på koncernens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning skall anges i noterna till koncernbokslutet, om de är av väsentlig betydelse.

Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 2 mom. bokföringslagen tillämpas inte på ett dotter- eller intressesamfunds försäkringstekniska ansvarsskuld eller sådana placeringar vars värdeutveckling påverkar försäkringstagarnas rättigheter. Användningen av detta undantagsförfarande uppges i noterna till koncernbokslutet.

12 §

I verksamhetsberättelsen för ett moderbolag skall sådana redogörelser som avses i 10 § 2 mom. samt 11 kap. 9 § 2 mom. och 9 a § lagen om aktiebolag lämnas om koncernen. Dessutom skall uppges det belopp som bolagen inom koncernen enligt bolagsordningen skall överföra av koncernens fria egna kapital till bundet eget kapital.

14 §

Vederbörande ministerium meddelar med anledning av försäkringsverksamhetens speciella karaktär närmare bestämmelser om upprättande av ett försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut samt uppgörande av delårsrapport.

Ministeriet kan ge anvisningar och utlåtanden om hur bestämmelserna i detta kapitel, bestämmelser som meddelats med stöd av det, bestämmelserna om bokslut och koncernbokslut i lagen om aktiebolag samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på försäkringsbolag.

Ministeriet kan på ansökan av ett försäkringsbolag av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 2 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av försäkringsbolagets verksamhetsresultat och ekonomiska ställning.

Om en föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bestämmelserna om bokslut eller koncernbokslut i bokföringslagen eller bokföringsförordningen eller lagen om aktiebolag, skall ministeriet innan det ger föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet inhämta bokföringsnämndens utlåtande.

Ministeriet kan av särskilda skäl i enskilda fall för viss tid bevilja undantag från 1 b §, andra meningen i 1 c §, 11 § 1 mom. samt 11 a § 1 och 3 mom. Förutsättningen för beviljandet av undantag är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas rättsakter om bokslut och koncernbokslut.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

2 §

Vinstutdelningen får inte överstiga det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och bolagets övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och andra icke utdelningsbara poster, vilka är


1 a) belopp som motsvarar de i balansräkningen aktiverade forskningsutgifterna och andra utvecklingsutgifter än de som avses i 5 kap. 8 § bokföringslagen,


Såsom vinst i moderbolag får inte utdelas ett belopp som överstiger det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd koncernbalansräkning för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som koncernbalansräkningen utvisar, sådana andra icke utdelningsbara poster som avses i 1 mom., sådana poster som avses i 2 mom. samt det belopp till vilket i bokföringslagen avsedda reserver i boksluten för samfunden i koncernen samt skillnaden mellan de registrerade och planenliga avskrivningarna har upptagits som fritt eget kapital i koncernbokslutet.


2 b §

Uppskrivningsfonden får användas endast för ett försäkringsaktiebolags fondemission, för sådan överföring till aktiekapitalet som avses i 4 kap. 12 § 2 mom. lagen om aktiebolag eller för överföring till ett ömsesidigt försäkringsbolags grundfond, och även i sådana fall endast om fonden består av uppskrivningar av placeringar som hänför sig till anläggningstillgångarna. När uppskrivningar återförs skall det kapital som har avsatts till fonden i motsvarande mån minskas med det belopp som återförs. Om bolagets aktiekapital eller grundfond har ökats genom användning av uppskrivningsfonden och det kapital som har avsatts till fonden inte kan minskas med det belopp som återförs, skall ett motsvarande belopp upptas som en minskning av det egna fria kapitalet.

2 c §

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Bolagsstämman får besluta om utdelning av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt endast i den mån den har skyldighet till det enligt 2 mom. eller bolagsordningen.

Om i ett försäkringsaktiebolag aktieägare med minst en tiondel eller en i bolagsordningen bestämd mindre del av samtliga aktier så yrkar på en ordinarie bolagsstämma innan beslut om användning av vinsten har fattats, skall såsom vinst utdelas minst hälften av vad som återstår av räkenskapsperiodens vinst, sedan från den har avdragits det belopp som enligt bolagsordningen skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelat samt andra belopp som avses i 2 §, till den del dessa överstiger de fria fonderna, överkursfonden och reservfonden. Vinstutdelningen får dock inte överstiga det i 2 § bestämda, såsom vinst utdelningsbara beloppet, och en aktieägare kan inte yrka att såsom vinst skall utdelas mer än åtta procent av bolagets eget kapital.

Vad som i 2 mom. bestäms om utdelning av den vinst som framgår av balansräkningen skall i moderbolaget på motsvarande sätt tillämpas på vinst enligt koncernbalansräkningen.

16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

7 §

Till fusionsplanen skall i fråga om varje bolag som deltar i fusionen fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, om fastställelsen av bokslutet behandlas vid den bolagsstämma som beslutar om fusionen, en kopia av bokslutshandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut, som inte får vara äldre än fyra månader och som har uppgjorts och granskats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den bolagsstämma som beslutar om fusionen och fastställelsen av bokslutet inte behandlas av bolagsstämman,


16 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

5 §

Till planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall i fråga om såväl det överlåtande som det övertagande bolaget fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, om fastställelsen av bokslutet behandlas vid den bolagsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet, en kopia av bokslutshandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut som inte får vara äldre än fyra månader och som har uppgjorts och granskats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den bolagsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet och fastställelsen av bokslutet inte behandlas av bolagsstämman,Denna lag träder i kraft den 31 december 1998. Lagens 10 kap. 1 § 2 mom., 1 c, 11 a och 14 § gäller till och med den 31 mars 1999.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen (1336/1997), tillämpas bokföringslagen samt 10 och 12 kap. i denna lag första gången på bokföring för försäkringsbolag för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller senare.

Försäkringsbolag får dock tillämpa de bestämmelser som avses i 2 mom. under den räkenskapsperiod som pågår eller börjar sedan denna lag trätt i kraft.

RP 226/1998
EkUB 30/1998
RSv 203/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.