1202/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Undervisningsministeriets beslut om grunderna för antagning av studerande till gymnasier

Undervisningsministeriet har med stöd av 20 § 2 mom. gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998) beslutat:

1 §
Antagningsgrunderna i utbildning avsedd för unga

Om det finns fler sökande till den gymnasieutbildning som är avsedd för unga än det finns studieplatser att fylla, antas de studerande till gymnasiet i den ordning som anges av medeltalet i vitsorden i modersmålet och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia och samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi och geografi på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen eller en motsvarande tidigare lärokurs eller ett betyg från påbyggnadsundervisning. Medeltalet räknas med en hundradedels noggrannhet. Antagningen till finsk och svensk utbildning sker separat.

Om samma utbildningsanordnare har flera läroanstalter, beslutar utbildningsanordnaren om de grunder som nämns i 1 mom. skall tillämpas på varje läroanstalt för sig. En utbildningsanordnare kan komma överens med en eller flera andra utbildningsanordnare om att de studerande antas till deras läroanstalter i en gemensam antagning enligt de grunder som nämns i 1 mom.

2 §
Beaktande av inträdes- och lämplighetsprov samt andra prestationer

Om utbildningsanordnaren tillämpar inträdes- eller lämplighetsprov i en antagning som avses i 1 §, får resultaten av proven beaktas i antagningen så att deras inverkan utgör högst hälften av det maximala poängtalet.

Vid antagningen av studerande till gymnasieutbildning som följer en läroplan där ett eller flera läroämnen betonas, kan man då medeltalet enligt 1 § räknas beakta vitsorden i de ämnen som nämns i samma paragraf eller vitsorden i andra läroämnen som betonas i undervisningen, så som utbildningsanordnaren beslutar. En utbildningsanordnare kan också beakta den sökandes övriga utbildning, fritidsaktiviteter eller andra tilläggsprestationer. Inverkan av de nämnda tilläggsprestationerna får tillsamman med eventuella sådana prov som avses i 1 mom. inte överstiga hälften av maximipoängen.

3 §
Antagningsgrunderna i annan gymnasieutbildning

Utbildningsanordnaren beslutar om grunderna för antagning till gymnasieutbildning som är avsedd för vuxna. En sökande under 18 år får antas till utbildning som avses i detta moment, likväl endast av särskilda skäl som hänför sig till den sökande.

Utbildningsanordnaren beslutar om grunderna för antagning av ämnesstuderande som avses i 20 § 3 mom. gymnasielagen.

4 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Grunderna i detta beslut tillämpas första gången i antagningen av studerande till utbildning som inleds efter juli 1999. Till dess tillämpas på antagningen de bestämmelser som gäller när beslutet träder i kraft.

År 1999 kan oavsett vad som bestäms i 3 § 1 mom. sådana sökande under 18 år som på samma gång genomför både gymnasiets lärokurs och en yrkesinriktad grund- examen antas till gymnasieutbildning som är avsedd för vuxna. Ett villkor är likväl att utbildningsanordnaren då detta beslut träder i kraft har ordnat gymnasieutbildning i ett vuxengymnasium eller på en vuxenlinje vid ett gymnasium.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.