1185/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av 17 § lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 17 § 2 mom. samt

fogas till 17 § ett nytt 5 mom. som följer:

17 §
Läroavtalsutbildning

De studier inom läroavtalsutbildningen som ordnas på en arbetsplats i anslutning till de praktiska arbetsuppgifterna kompletteras med teoretiska studier. Utan hinder av vad som bestäms i 12 § omfattar läroavtalsutbildningen inga obligatoriska studier i gymnastik och hälsokunskap eller konst- och färdighetsämnen.


En företagare kan få läroavtalsutbildning i sitt eget företag, om utbildningsanordnaren och företagaren på det sätt som avses i 1 mom. har kommit överens om att ordna utbildning. Då baserar sig utbildningen dock inte på ett arbetsavtal och 18 och 19 § tillämpas inte på utbildningen. Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. betalas ingen utbildningsersättning till företagaren. Utbildningsersättning kan dock betalas till ett annat företag för de kostnader som orsakas av handledning och rådgivning till den företagare som får läroavtalsutbildning. Utbildningsanordnaren och företagaren kan genom ett gemensamt beslut häva avtalet om att ordna utbildning. Utbildningsanordnaren kan efter att ha hört företagaren häva avtalet, om bestämmelserna i denna lag och en med stöd av lagen utfärdad förordning eller bestämmelserna i det avtal som utbildningsanordnaren och företagaren ingått inte iakttas i utbildningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 150/1998
KuUB 13/1998
RSv 192/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.