1178/1998

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1998

Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband

Undervisningsministeriet har med stöd av 26 a § 3 mom. upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådant det lyder i lag 1254/1994, beslutat:

1 §

Storleken av den avgift som enligt 26 a § upphovsrättslagen skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband är år 1999

1) för ljudband 3 penni per varje påbörjad minut och

2) för bildband 4,5 penni per varje påbörjad minut.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 21 december 1998

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringssekreterare
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.