1167/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 7 § 7 och 8 punkten, 8 § 2, 4 och 5 mom., 16 e § och 22 § 2 mom.,

av dessa lagrum 8 § 4 mom. sådant det lyder i lag 572/1996 och 16 e § sådan den lyder i lag 721/1997, som följer:

7 §
Direktionens uppgifter

Finansinspektionens direktion skall


7) utnämna och säga upp de högsta tjänstemännen vid finansinspektionen, med undantag för direktören,

8) fatta beslut i ärenden som gäller avstängning från tjänsteutövning och tilldelande av varning i fråga om tjänstemän som den utnämnt,


8 §
Finansinspektionens direktör

Verksamheten vid finansinspektionen leds, besluten fattas och andra än de högsta tjänstemännen utnämns och sägs upp av finansinspektionens direktör. Direktören fattar beslut i ärenden som gäller avstängning från tjänsteutövning och tilldelande av varning i fråga om tjänstemän som han utnämnt. Ställföreträdare för direktören då han har förhinder är en av bankfullmäktige för detta uppdrag förordnad tjänsteman vid finansinspektionen.


Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter kan ingå i arbetsordningen. Beslutanderätt som tillkommer direktören kan i arbetsordningen också delegeras till någon annan tjänsteman vid finansinspektionen.

Finansinspektionens direktör utnämns av republikens president. När tjänsten som finansinspektionens direktör förklaras ledig skall bankfullmäktige vidta åtgärder för att få tjänsten besatt och hos statsrådet göra en framställning om utnämnande av en lämplig person till den.

16 e §
Finansinspektionens tjänstemän

Om finansinspektionens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden gäller denna lag och i tillämpliga delar lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998).

22 §
Tjänsteåtal

Om någon annan medlem av direktionen än finansinspektionens direktör står under åtal för brott eller är föremål för utredning av brott, kan bankfullmäktige förordna att han för den tid åtalet eller utredningen varar skall avstängas från tjänsteutövningen och att han helt eller delvis skall gå miste om sina löneförmåner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 244/1998
FvUB 20/1998
RSv 238/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.