1159/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 1 mom. 6 punkten samt 10 a § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 10 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1259/1996, samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

2 §

I denna lag avses med


6) reformulerad motorbensin produkt vars nedan nämnda egenskaper motsvarar angivna gränsvärden:

Egenskap Gränsvärde
Syrehalt 2 ≤ 02 ≤ 2,7 %
Bensenhalt Högst 1 volym-%
Ångtryck: ― produkt som överlåtits till konsumtion 1.6.―31.8., nämnda dagar medräknade Högst 70 kPa
― produkt som överlåtits till konsumtion 1.9.―31.5., nämnda dagar medräknade Högst 90 kPa
Halt av aromatiska kolväten Högst 35 volym-%

6 a §

En auktoriserad lagerhållare har rätt att från den accis och försörjningsberedskapsavgift som skall betalas för skatteperioden avdra den accis och den försörjningsberedskapsavgift som under skatteperioden på basis av överlåtelse till konsumtion som är belagd med accis och försörjningsberedskapsavgift skall betalas för kolväten som uppsamlats från motorbensin. Beloppen bestäms enligt produktgrupp 1 i den till lagen bifogade accistabellen. En förutsättning för avdragsrätt är att de uppsamlade kolvätena kondenseras till bensin i ett skattefritt lager.

De kolväten som berättigar till avdrag utgör följande mängd av den enligt 6 § 1 mom. 1 punkten beräknade mängd motorbensin som överlåtits till konsumtion:

1) 0,14 volymprocent, om de kolväten som frigörs från bensinen uppsamlas både i det skattefria lagret och på distributionsstationen,

2) 0,07 volymprocent, om de kolväten som frigörs från bensinen uppsamlas i det skattefria lagret.

Den auktoriserade lagerhållare från vars skattefria lager bensinen har överlåtits till konsumtion har rätt att göra avdraget.

10 a §

Den som bedriver yrkesmässig växthusodling har rätt att på ansökan få 20 penni per liter i återbäring för den accis som betalts för lätt brännolja vilken använts vid yrkesmässig växthusodling och på motsvarande sätt åtta penni per kilogram för tung brännolja.

Ansökan skall lämnas till distriktstullkammaren på den ort där växthusodlingen är belägen. Ansökan om återbäring kan gälla lätt eller tung brännolja som använts under ett kalenderår eller som använts under perioden januari―juni eller perioden juli―december. Ansökan om återbäring skall göras senast inom sex månader från utgången av en ovan nämnd period. Accisåterbäring betalas inte, om den accis som skall återbäras är mindre än 3 500 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagens 2 § 1 mom. 6 punkt träder dock i kraft först den 1 april 1999.

Lagens 6 a § tillämpas på motorbensin som har överlåtits till konsumtion från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Lagens 10 a § 1 och 2 mom. tillämpas på sådan lätt och tung brännolja som har anskaffats och använts den dag lagen träder i kraft eller därefter. I fråga om lätt brännolja som har anskaffats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller innan lagen trädde i kraft.

RP 206/1998
StaUB 63/1998
RSv 245/1998
Rådets direktiv 92/81/EEG

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.