1143/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Förordning om ändring av strålskyddsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs i strålskyddsförordningen av den 20 december 1991 (1512/1991) 17 § 2 mom.,

ändras 2 kap., 3 kap. jämte ändringar, 27, 28 och 31 §, av den 31 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1598/1994, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1598/1994, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5mom., och till förordningen en ny 28 a och 31 a § som följer:

2 §
Definitioner

Med övervakning av strålningsexponering avses åtgärder i syfte att övervaka och bestämma strålningsexponeringen för arbetstagare i strålningsarbete med hjälp av dosövervakning och övervakning av de arbetsförhållanden som påverkar strålningsexponeringen.


2 kap.

Maximivärden för strålningsexponering

3 §
Dosgränser i strålningsarbete

Den effektiva dos som en arbetstagare erhåller vid strålningsarbete får inte överskrida medeltalet 20 millisievert (mSv) per år under fem år, och inte 50 mSv under något år.

Ekvivalentdosen för ögats lins får inte överskrida 150 mSv per år och ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på händerna, fötterna eller huden 500 mSv per år.

4 §
Dosgränser vid utbildning av unga personer

När en ung person som fyllt 16 men inte 18 år deltar i användningen av strålkällor i sin yrkesutbildning får den effektiva dos som personen härvid erhåller inte överskrida 6 mSv per år. Ekvivalentdosen för ögats lins får inte överskrida 50 mSv per år och ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på händerna, fötterna eller huden 150 mSv per år.

5 §
Skydd under graviditet och amning

Foster skall skyddas på samma sätt som enskilda personer ur befolkningen. När en kvinna meddelat att hon är gravid skall hennes arbete ordnas på så sätt att fostrets ekvivalentdos är så låg som praktiskt är möjligt och åtminstone inte överskrider 1 mSv under återstoden av graviditeten.

När en kvinna meddelat att hon ammar får hon inte utföra sådant arbete där betydande mängder radioaktiva ämnen kan hamna i kroppen.

6 §
Dosgränser för befolkningen

Användningen av strålning skall planeras och ordnas så att den effektiva dos som någon annan än den som utför strålningsarbete utsätts för under ett år inte överskrider 1 mSv. Ekvivalentdosen för ögats lins får inte överskrida 15 mSv under ett år eller ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på huden 50 mSv.

7 §
Tillämpningen av maximivärden och dosrestriktioner

Strålsäkerhetscentralen meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av maximivärdena för strålningsexponering och om uträkningen av strålningsdoser.

Strålsäkerhetscentralen skall vid behov uppställa gränsvärden som är lägre än maximivärdena enligt 3―6 § (dosrestriktioner), om de behövs för genomförande av optimeringsprincipen enligt 2 § strålskyddslagen samt för beaktande av den exponering som föranleds av olika strålkällor.

7 a §
Medicinsk strålningsexponering

Vid tillämpningen av maximivärdena för strålningsexponering beaktas inte strålningsexponering till följd av medicinsk användning av strålning

1) för en person för vars vidkommande kroppen eller någon kroppsdel avsiktligt utsätts för strålning vid en medicinsk åtgärd, eller

2) för en person som medvetet och av fri vilja och på andra grunder än sitt yrke hjälper den som får strålning vid en medicinsk åtgärd.

Genom social- och hälsovårdsministeriets beslut bestäms om grunderna för begränsning av strålningsexponeringen vid sådana medicinska undersökningar och andra åtgärder där en person utsätts för strålning i andra syften än för undersökning eller behandling av en sjukdom.

8 §
Omedelbara åtgärder vid olyckstillfällen

Vid tillämpningen av maximivärdena för strålningsexponering beaktas inte exponering som orsakas av omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att begränsa risken för strålning till följd av en olycka och för att få strålkällan under kontroll. Dessa åtgärder skall vidtas så att den strålningsexponering som situationen medför blir begränsad till minsta möjliga.

Om strålningsexponeringen till följd av åtgärder som avses i 1 mom. kan överskrida en i 3 § föreskriven dosgräns skall vidtagandet av åtgärderna ske på frivillig grund. De som vidtar åtgärderna skall vara medvetna om de risker som är förknippade med åtgärderna. För alla som deltar i omedelbara åtgärder skall strålningsexponeringen fastställas och för dem skall ordnas motsvarande hälsokontroll som för arbetstagare som hör till kategori A.

Om det inte är fråga om räddning av människoliv får den effektiva dosen för personer som deltar i åtgärder enligt denna paragraf inte överskrida 0,5 Sv eller ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på huden 5 Sv.

8 a §
Lindring av följderna av en olycka

Sedan de omedelbara åtgärderna som är nödvändiga för att begränsa risken för strålning och få strålkällan under kontroll har vidtagits skall dosgränserna enligt 3 § tillämpas på det skyddsarbete som utförs för att lindra följderna av olyckan och på andra åtgärder. Skyddet för arbetstagarna, övervakningen av strålningsexponeringen och hälsokontrollen skall ordnas enligt vad som bestäms om strålningsarbete.

En gravid kvinna får inte vid ett olyckstillfälle eller därefter anvisas att utföra åtgärder som medför exponering för strålning.

3 kap.

Övervakning av strålningsexponering och hälsokontroll

9 §
Strålningsarbete

Strålningsarbete är arbete där arbetstagarens strålningsexponering kan överskrida något av maximivärdena enligt 6 §.

10 §
Klassificering av arbetstagarna

Arbetstagare som utför strålningsarbete klassificeras enligt följande:

1) till kategori A hör de arbetstagare som, med beaktande av en med arbetet sammanhängande risk för händelser som leder till en avvikande strålningsexponering, riskerar att utsättas för en effektiv dos som är eller kan vara högre än 6 mSv per år eller en ekvivalentdos som är högre än tre tiondelar av dosgränserna för ögats lins, huden, händerna och fötterna, och

2) till kategori B hör de arbetstagare som inte hör till kategori A.

11 §
Dosövervakning

För arbetstagare i kategori A skall ordnas dosövervakning för uppföljning av strålningsdoserna till följd av arbetet. Övervakningen skall grunda sig på individuella mätningar av doserna eller andra individuella fastställelser av doserna.

Om verksamhetens art så kräver skall vid sidan av den individuella mätningen av doserna eller i stället för den användas andra dosövervakningsmetoder som godkänts av Strålsäkerhetscentralen på så sätt att strålningsexponeringen för varje arbetstagare i kategori A kan fastställas.

Verksamhetsutövaren skall se till att resultaten av dosövervakningen meddelas arbetstagaren och den ansvariga läkaren.

12 §
Övervakning av arbetsförhållandena

Övervakningen av de arbetsförhållanden som påverkar arbetstagarnas strålningsexponering skall ordnas med hjälp av de metoder som godkänts av Strålsäkerhetscentralen så att den uppfyller följande krav:

1) på basis av övervakningen kan styrkas att arbetstagarna på sakliga grunder klassificerats i kategorierna A och B,

2) arbetstagarnas strålningsexponering kan fastställas, samt

3) oförutsedda avvikelser i de faktorer som påverkar arbetstagarnas strålningsexponering kan upptäckas utan dröjsmål.

För andra än arbetstagarna i kategori A skall dosövervakning ordnas i den omfattning som är motiverad för att kraven i 1 mom. skall uppfyllas.

13 §
Hälsokontroll

Den läkare som ansvarar för hälsokontrollen av arbetstagarna i kategori A skall vara förtrogen med företagshälsovård och med de effekter som strålningen har på hälsan.

Den som utför hälsokontrollen skall vid behov underrätta Strålsäkerhetscentralen om sådana iakttagelser vid hälsokontrollen som kan ge anledning att utreda om arbetstagaren har utsatts för strålning på ett avvikande sätt.

Strålsäkerhetscentralen meddelar närmare anvisningar om verkställandet av hälsokontrollen.

13 a §
Iakttagelser som är av betydelse med tanke på säkerheten

Verksamhetsutövaren skall utan dröjsmål anmäla följande iakttagelser till arbetstagaren, den läkare som ansvarar för hälsokontrollen av arbetstagarna och Strålsäkerhetscentralen:

1) konstaterad eller misstänkt överskridning av dosgränsen,

2) överskridning av den dosrestriktion som avses i 7 §, samt

3) ett sådant resultat av dosövervakningen eller en sådan iakttagelse vid övervakningen av arbetsförhållandena som med tanke på säkerheten avsevärt avviker från vad som är typiskt i arbetsuppgiften i fråga eller på arbetsplatsen i fråga.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att avvikande strålningsexponeringar och orsakerna till dem utreds och rapporteras och att behövliga korrigerande åtgärder vidtas.

27 §
Begränsning av exponeringen för naturlig strålning

Verksamhetsutövaren skall vidta de åtgärder som med beaktande av den utförda utredningen och andra omständigheter är motiverade för begränsning av den strålningsexponering i arbetet som föranleds av naturlig strålning, om utredningen visar att det är troligt att

1) radonhalten i inandningsluften på en arbetsplats där arbete utförs permanent i medeltal överskrider 400 becquerel per kubikmeter per år under arbetstiden, eller

2) en annan särskild exponeringskälla leder till att arbetstagaren i sitt arbete utsätts för naturlig strålning som kan överstiga 1 mSv per år.

Strålsäkerhetscentralen uppställer krav på begränsning av radonhalten i inandningsluften i arbetslokaler där arbete utförs endast sporadiskt eller kortvarigt.

28 §
Uppföljning av strålningsexponering och hälsokontroll

Om det även efter de begränsande åtgärderna är sannolikt att arbetstagarnas exponering för naturlig strålning inte skäligen kan sänkas så att den underskrider värdena enligt 27 § skall verksamhetsutövaren ordna uppföljning av arbetstagarnas exponering och hälsokontroll i tillämpliga delar med iakttagande av bestämmelserna i 3 kap.

28 a §
Skydd av flygpersonal

Om en utredning enligt 45 § strålskyddslagen visar att en arbetstagare i flygarbete kan utsättas för kosmisk strålning som ger en effektiv dos på över 1 mSv per år skall verksamhetsutövaren

1) föra bok över arbetstagarnas arbetspass på flygen och vid behov planera arbetsskiften så att arbetstagarens exponering för en avsevärt högre exponeringsnivå än vad som är typiskt vid flygarbete kan förhindras,

2) ge arbetstagarna information om sådana men för hälsan som strålningen medför och om typiska exponeringsnivåer i flygarbete samt meddela resultaten av fastställelsen av exponeringen,

3) ordna arbetet för en gravid arbetstagare enligt de krav som bestäms i 5 §, samt

4) ordna arbetstagarnas hälsokontroll enligt vad som bestäms i strålskyddslagen.

31 §
Tullmyndighetens uppgifter

Tullmyndigheterna övervakar för sin del importen och exporten av radioaktiva ämnen samt iakttagandet av det förbud som anges i 27 § 3 mom. strålskyddslagen.

Tullmyndigheten skall säkerställa att för import, export eller transitering av radioaktivt avfall finns ett sådant dokument för godkännande som avses i 24 a §.

Strålsäkerhetscentralen har rätt att av tulverket få för skötseln av sina uppgifter nödvändiga uppgifter om de strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen som importeras och exporteras.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på sådana transporter av radioaktiva ämnen som avses i 18 §.

31 a §
Tulldeklaration

När strålkällor förs in i eller ut ur gemenskapen skall deras art och mängd samt tillståndsplikt klart meddelas i tulldeklarationen eller i en utredning som har fogats till den. I tulldeklarationen skall dessutom anges numret på det tillstånd som ger rätt till export eller import.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Rådets direktiv 96/29 EURATOM
Rådets direktiv 97/43 EURATOM

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.