1134/1998

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar

Trafikministeriet har

ändrat punkten gällande märke 161 i 14 §, punkterna gällande märkena 211, 212 och 231 i 16 §, punkten gällande märke 321 i 19 §, punkterna gällande märkena 421, 422, 423, 424 och 425 i 20 §, punkten gällande märke 662 i 22 §, punkten gällande tilläggsskylt 861 i 24 § samt 31 och 39 § i sitt beslut av den 16 mars 1982 om trafikanordningar (203/1982),

sådana de lyder, punkterna gällande märkena och tilläggskylten i beslut 384/1994 samt 31 och 39 § i beslut 164/1992, samt fogat till 24 §, sådan den lyder i nämnda beslut 384/1994, en ny punkt gällande tilläggsskylt 863 samt till beslutet en ny 30 a § som följer:

14 §

Märke 161. Vägkorsning

Märket används om det vid infarten till en korsning kan uppstå oklarhet om väjningsskyldigheten eller om korsningen på grund av begränsad sikt eller av andra orsaker inte kan urskiljas på tillräckligt långt håll. Märket varnar inte för cirkulationsplatser.

På en väg i en tätort där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller högre skall om en korsning varnas särskilt med märke 161, om inte de korsande vägarna är försedda med märke 231 eller 232 som anger väjningsplikt eller väjningsplikten grundar sig på 14 § 3 eller 4 mom. vägtrafiklagen.


16 §

Märke 211. Väg med förkörsrätt

Märket används för att ange en väg som oavbrutet är förkörsberättigad. Då skall antingen märke 231 eller 232 finnas uppsatt på en korsande väg, om inte den som kommer längs den korsande vägen har väjningsplikt enligt 14 § 3 eller 4 mom. vägtrafiklagen. Märket placeras vid början av den förkörsberättigade vägen och återkommer vanligen efter de viktigaste vägkorsningarna. Märket kan också placeras före en korsning på en förkörsberättigad väg, om förhållandena i fråga om förkörsrätten är ordnade på ett sätt som avviker från det vanliga. Då används tilläggsskylt 861 i samband med märket. Riktningen för svängande, förkörsberättigad trafik får dock inte anges med vägmärken om en cykelväg skulle korsa den svängande förkörsberättigade riktningen i samma plan.

Märke 212. Förkörsrätt upphör

Märket används alltid när förkörsrätt som har angetts med märke 211 upphör. Märket placeras till höger om körbanan. Ett likadant märke placeras vanligen dessutom på en refug på körbanan, till vänster om körbanan eller ovanför körbanan. Förkörsrätten anges alltid upphöra i en korsning där den förkörsberättigade riktningen ändras till riktning med väjningsplikt, eller i en korsning i vilken fordon, i enlighet med den allmänna bestämmelsen om körning i korsningar, skall väja för fordon som samtidigt närmar sig från höger. Märket placeras på tillräckligt långt avstånd före korsningen.


Märke 231. Väjningsplikt i korsning

Märket används på vägar som korsar förkörsberättigade vägar samt annars när det är påkallat att med ett vägmärke reglera väjningsplikten i en korsning. Märket används för att ange sådan väjningsplikt som avses i 14 § 3 eller 4 mom. vägtrafiklagen endast då oklarhet kan uppstå i fråga om väjningsplikten. Märket placeras så nära korsningen som möjligt. Märket får inte placeras längre än 30 meter från den närmaste kanten av körbanan på den korsande vägen. Märket placeras till höger om körbanan. Om det finns två eller flera körfält för färd i en och samma riktning, placeras ett likadant märke dessutom på en refug på körbanan, till vänster om körbanan eller ovanför denna. Märket kan, försett med tilläggsskylt 815, användas som förhandsmärke för märke 231 och, försett med tilläggsskylt 816, som förhandsmärke för märke 232. Tillsammans med detta märke kan också tilläggsskylt 861 användas för att ange riktningen hos förkörsberättigad trafik.


19 §

Märke 321. Körning med moped förbjuden


20 §

Märke 421. Gångbana. Märke 422. Cykelbana. Märke 423. Kombinerad cykel- och gångbana. Märkena 424 och 425. Cykelbana och gångbana som löper parallellt

Vid en cykelbana eller gångbana som genom anläggningssättet är avskild från körbanan kan märkena undantagsvis också placeras till vänster om cykelbanan eller gångbanan, under förutsättning att placeringen inte kan föranleda missförstånd.


22 §

Märke 662. Ortnamn

Genom detta märke kan anges ett område, en å, en älv, en bro eller någon annan plats som är av betydelse för ortsbestämningen. Kommunens eller landskapets gräns kan anges på en ortnamnsskylt tillsammans med vilken kommunens ellers landskapets vapen finns uppsatt.


24 §

Tilläggsskyltarna 861 a och 861 b. Riktning för trafik med förkörsrätt

Tilläggsskylten används för att i korsningar förtydliga riktningen för svängande, förkörsberättigad trafik. Tilläggsskylten kan användas tillsammans med vägmärket 211, 231 eller 232 och av särskilda skäl även tillsammans med märke 189. Figuren på skylten anpassas till situationen. Tilläggsskylt 861 b kan utan sådana konstruktioner som anger riktningen för svängande trafik endast användas tillfälligt. Tilläggsskylten används i korsningens alla färdriktningar. Tilläggsskylten får dock inte användas om en cykelväg korsar riktningen för svängande, förkörsberättigad trafik i samma plan.


Tilläggsskylt 863. Dubbelriktad cykelväg

Tilläggsskylten kan användas tillsammans med märke 231 eller 232. Tilläggsskylten skall användas i synnerhet i situationer där sikten är kort eller där det annars är svårt att uppfatta den korsande cykeltrafiken.


30 a §

Cykelfält skiljs åt från den övriga körbanan genom en 20 cm bred körfältslinje eller spärrlinje. Körfältslinjens dellinje och mellanrum är 1 meter.

31 §

Bredden på ränderna vid skyddsvägsmarkeringar och mellanrummet mellan dem är 50 cm. Ränderna är minst 2,5 meter långa.

En fortsättning på en cykelbana markeras med två minst 50 cm breda streckade linjer. Dellinjerna och mellanrummen är 50 cm långa.

Om en skyddsväg och en fortsättning på en cykelbana är belägna bredvid varandra markeras ingen streckad linje längs den sida av skyddsvägen som gränsar till cykelbanans fortsättning.

När en fortsättning på en cykelbana är belägen mitt i en skyddsvägsmarkering, ersätter skyddsvägsmarkeringen de streckade linjerna. Längden på ränderna vid skyddsvägsmarkeringarna på bägge sidor av fortsättningen är då minst 1,25 meter.


39 §

Förhandsupplysning som anger väjningsplikt eller att det är obligatoriskt att stanna placeras högst 25 meter före en korsning eller ett vägmärke som anger väjningsplikt eller att det är obligatoriskt att stanna.

En BUS-markering som anger busskörfält placeras i början av busskörfältet och upprepas enligt behov.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Märkena 161, 211, 212 och 861 får i enlighet med de bestämmelser som gällde när detta beslut trädde i kraft användas till utgången av år 2001.

Helsingfors den 23 december 1998

Trafikminister
Matti Aura

Överingenjör
Olli Hintikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.