1133/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Förordning om ändring av vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/1982) 2 §, punkterna gällande märkena 211, 231 och 232 i 14 §, punkterna gällande märkena 361 och 363 i 16 §, punkten gällande märke 421 i 18 §, punkten gällande tilläggsskylt 861 i 21 § och 1 mom. i 51 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 §, punkterna gällande märkena 211, 231 och 232 i 14 §, punkterna gällande märkena 361 och 363 i 16 §, punkten gällande tilläggsskylt 861 i 21 § och 1 mom. i 51 § i förordning 328/1994 samt punkten gällande märke 421 i förordning 415/1997, samt

fogas till 21 §, sådan den lyder i nämnda förordning 328/1994 och i förordning 1257/1994, en ny punkt gällande tilläggsskylt 863 som följer:

2 §

Trafiken regleras av polismän och under försvarsmaktens övningar på vägarna av militärpoliser eller av militärpersoner som har förordnats till denna uppgift.

Polisen kan befullmäktiga en arbetarskyddsinspektör att reglera trafiken i samband med sådan övervakning av kör- och vilotider för motorfordonsförare som utförs i samarbete mellan polisen och arbetarskyddsförvaltningen.

Trafiken regleras även av personer som

1) Banförvaltningscentralen har förordnat att reglera trafiken vid plankorsningar med järnväg,

2) en kommunal myndighet har förordnat att reglera trafiken på ställen där spårvägstrafiken kan medföra fara eller olägenhet för den övriga vägtrafiken,

3) den myndighet som ansvarar för regleringen av trafiken har förordnat att reglera trafiken på grund av arbeten eller undersökningar som utförs på vägen eller i dess närhet,

4) vägverket eller polisen har förordnat att reglera trafiken vid specialtransporter,

5) polisen har förordnat att tillfälligt reglera trafiken på grund av idrottstävlingar, folkfester eller utställningar eller av andra motsvarande orsaker,

6) polisen eller en brand- eller räddningsmyndighet har förordnat att reglera trafiken på grund av en brand eller av någon annan motsvarande orsak, eller som

7) polisen har förordnat att reglera trafiken på färjställen eller parkeringsområden eller i parkeringsanläggningar.

Andra än uniformerade polismän skall vid regleringen av trafiken som stoppmärke använda vägmärke 311 (fordonstrafik förbjuden) i miniatyrformat.

14 §

Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt är:

211. Väg med förkörsrätt

Märke 211

Märket anger en väg för vars trafik fordon och spårvagnar som kommer in från en korsande väg skall väja. Väjningsplikten är angiven med ett vägmärke, om den inte grundar sig på bestämmelsen i 14 § 3 eller 4 mom. vägtrafiklagen. Märket sätts upp i början av en sådan väg och vid nödvändiga ställen utmed vägen.


231. Väjningsplikt i korsning

Märke 231

Märket anger att fordon som kommer till korsningen skall väja för fordon och spårvagnar som kommer till korsningen från en korsande väg eller från en riktning med förkörsrätt. På en cirkulationsplats anger märket att fordon som kommer till cirkulationsplatsen skall väja för fordon och spårvagnar som trafikerar cirkulationsplatsen. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke. Försett med tilläggsskylt 816 kan det användas som förhandsmärke för märke 232. Med märket kan även anges väjningsplikt som avses i 14 § 3 eller 4 mom. vägtrafiklagen.

232. Obligatoriskt att stanna

Märke 232

Märket anger att fordon som kommer till en korsning eller en väg alltid skall stanna vid stopplinjen. Där det inte finns någon stopplinje skall fordonen stanna omedelbart före den korsande vägen på ett sådant ställe från vilket det är så god sikt som möjligt till den korsande vägen. Märket anger även att fordon skall väja för fordon och spårvagnar som kommer till korsningen från en korsande väg eller från en riktning med förkörsrätt. På en cirkulationsplats anger märket att fordon som kommer till cirkulationsplatsen skall stanna och väja för fordon och spårvagnar som trafikerar cirkulationsplatsen. I en plankorsning med järnväg anger märket att fordonen skall stanna vid märket innan de fortsätter över plankorsningen.

16 §

Förbuds- och begränsningsmärken är:


361. Hastighetsbegränsning

Märke 361

Talet på märket anger ett fordons största tillåtna hastighet i kilometer per timme. Märket gäller på vägen i fråga fram till följande märke 361―363, 572 eller 573. Märket upphör att gälla även vid märke 571, om inte en ny hastighetsbegränsning har angetts med ett vägmärke omedelbart efter märke 571.

På en väg där hastighetsbegränsningen är högst 30 km/h får förekomma fartguppar eller höjda skyddsvägar, för vilka inget vägmärke varnar särskilt, eller andra konstruktioner som sänker hastigheten och som inte särskilt anges med trafikanordningar eller på något annat motsvarande sätt.

Märke 361 och tilläggsskylten "Allmän begränsning" kan vid behov ange övergång från en väg eller ett område med hastighetsbegränsning till ett område med allmän hastighetsbegränsning. Märke 361 och tilläggsskylten "Zon" kan vid behov ange övergång från en sådan väg inom en hastighetsbegränsningszon, på vilken hastighetsbegränsningen har angetts med märke 361, tillbaka till zonen.


363. Hastighetsbegränsningszon

Märke 363

Talet på märket anger fordons högsta tillåtna hastighet i kilometer per timme inom det område som begränsas av märken. Inom området kan om största tillåtna hastighet föreskrivas något annat med märket 361 eller 573. På ett område där hastighetsbegränsningen är högst 30 km/h får förekomma fartguppar eller höjda skyddsvägar, för vilka inget vägmärke varnar särskilt, eller andra konstruktioner som sänker hastigheten och som inte särskilt anges med trafikanordningar eller på något annat motsvarande sätt.


18 §

Påbudsmärken är:


421. Gångbana

Märke 421

Märket anger en gångbana som i konstruktionshänseende avskilts från körbanan eller en särskild gångbana som fotgängare skall använda när de går i riktningen i fråga. Andra än fotgängare och vägtrafikanter som nämns i 8 § 2 mom. och 45 § vägtrafiklagen får inte använda en gångbana som anges med detta märke. Märket används i allmänhet inte för att ange en förhöjd gångbana.


21 §

Tilläggsskyltar är:


861 a. Riktning för trafik med förkörsrätt

861 b. Riktning för trafik med förkörsrätt

Tilläggsskyltarna 861 a och 861 b

Med det bredare strecket anges riktningen för trafik med förkörsrätt och med det smalare strecket de riktningar som med vägmärke 231 eller 232 har angetts vara väjningspliktiga.


863. Dubbelriktad cykelväg

Tilläggsskylt 863

Med tilläggsskylten kan anges en dubbelriktad cykelväg som korsar vägen.


51 §

Hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar får arrangeras endast på avständga vägar. För avstängningen av en väg krävs ett tillstånd som för stads- eller byggnadsplanenliga trafikleder beviljas av kommunstyrelsen. För övriga vägar beviljas tillstånd av häradsämbetet eller ett fristående ämbetsverk i häradet, om tävlingsrutten är på häradets område. I annat fall beviljas tillstånd av den länstyrelse på vars område tävlingsrutten i huvudsak finns. Tillståndsmyndigheten skall innan den beviljar tillstånd höra väghållaren.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, i fråga om märkena 231 och 232 dock den 1 juli 1999.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.