1114/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 5―7 §, 8 § 1 och 3 mom., 10 § 1 mom., 21, 22 och 26 § samt 31 § 2 mom.,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1150/1996 samt 7 §, 8 § 1 och 3 mom., 10 § 1 mom. och 31 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1150/1996, som följer:

5 §
Mål- och verksamhetsprogram för social- och hälsovården

Statsrådet skall för en fyraårsperiod i sänder godkänna ett mål- och verksamhetsprogram för social- och hälsovården (mål- och verksamhetsprogrammet), som skall innehålla målen för ordnandet av social- och hälsovården samt de åtgärder, rekommendationer och anvisningar som behövs för att målen skall nås. I mål- och verksamhetsprogrammet kan även ingå mål som delvis riktar sig till annan än kommunal social- och hälsovård, om de är motiverade för genomförande av en ändamålsenlig kommunal social- och hälsovård. Mål- och verksamhetsprogrammet kan av särskilda skäl ändras eller ett helt nytt program kan ges.

6 §
Resursbeslut för social- och hälsovården

Statsrådet skall kalenderårsvis i samband med avlåtande av propositionen om statsbudgeten besluta om social- och hälsovårdens resurser (resursbeslut). Resursbeslutet skall innehålla

1) en uppskattning av det totala beloppet av de driftskostnader som utgör grunden för beräkningen av statsandelen för social- och hälsovården, de kalkylerade kostnader per invånare och arbetslös som används vid beräkningen av kommunens statsandel samt kommunens självfinansieringsandel per invånare,

2) en förteckning för fyraårsperioden över anläggningsprojekt vars totalkostnader är stora, de maximikostnader för dessa projekt som berättigar till statsandel och projektens inledningsår samt maximibeloppet av kostnaderna för övriga anläggningsprojekt,

3) beloppet av minimikostnaderna för ett anläggningsprojekt samt gränsen för beloppet av anläggningsprojekt med stora totalkostnader och av övriga anläggningsprojekt och en uppskattning av den statsandel som betalas för anläggningsprojekt,

4) grunderna för fördelningen av resurserna, samt

5) sådana åtgärder som hänför sig till propositionen om statsbudgeten och som stöder mål- och verksamhetsprogrammet.

I samband med resursbeslutet kan meddelas uppgifter om socialservicen och hälsovårdsservicen eller om målen för social- och hälsovården och uppnåendet av dem.

7 §
Beredning av mål- och verksamhetsprogrammet samt resursbeslutet för social- och hälsovården

Mål- och verksamhetsprogrammet samt resursbeslutet bereds av vederbörande ministerium. Kommunernas centralorganisation samt vid behov andra myndigheter och sammanslutningar skall höras i samband med beredningen av mål- och verksamhetsprogrammet.

8 §
Den regionala fördelningen av resurser

Vederbörande ministerium fördelar mellan länsstyrelserna maximibeloppet av kostnaderna för projekt som har godkänts i resursbeslutet.


Vid fördelningen av maximibeloppet av kostnaderna för projekt skall vederbörande ministerium samt länsstyrelserna iaktta de grunder som har godkänts i resursbeslutet.

10 §
Godkännande och justering av statsandelar

En uppskattning av det totala beloppet av de driftskostnader som utgör grunden för beräkningen av statsandelen för social- och hälsovården, de kalkylerade kostnader per invånare och arbetslös som används vid beräkningen av kommunens statsandel samt kommunens självfinansieringsandel per invånare godkänns i resursbeslutet.


21 §
Anläggningsprojekt

Med anläggningsprojekt avses en funktionsmässig helhet som utgörs av byggande, anskaffning eller ombyggnad av lokaler eller anskaffning av annan egendom eller en motsvarande åtgärd, om de uppskattade kostnaderna för åtgärden uppgår minst till det belopp som fastställts i resursbeslutet. Anskaffning av markområde anses inte vara ett anläggningsprojekt.

Som anläggningsprojekt kan även anses en åtgärd enligt 1 mom. vars uppskattade kostnader är mindre än det belopp som fastställts i resursbeslutet, om finansieringen av projektet på grund av invånarantalet i och den ekonomiska ställningen för kommunen eller medlemskommunerna i en samkommun skulle komma att bli synnerligen betungande för kommunen eller samkommunen.

22 §
Godkännande av anläggningsprojekt

Anläggningsprojekt vars totalkostnader är stora (stora projekt), de maximikostnader som ligger till grund för statsandel för projekten och projektens inledningsår godkänns i resursbeslutet.

För övriga anläggningsprojekt (små projekt) godkänns i resursbeslutet maximibeloppet av kostnaderna för dylika projekt.

26 §
Statsandel för anläggningsprojekt

För anläggningsprojekt betalas statsandel högst för de kostnader som länsstyrelsen har fastställt. Om de faktiska kostnaderna för ett stort projekt är mindre än de kostnader som godkänts i resursbeslutet och som länsstyrelsen fastställt eller om de sammanlagda kostnaderna för små projekt är mindre än enligt det maximibelopp för kostnaderna som länsstyrelsen har fastställt, betalas statsandel för de faktiska kostnaderna. Statsandel betalas dock inte för anläggningsprojekt som är mindre än det belopp som har godkänts i resursbeslutet, om det inte är fråga om ett anläggningsprojekt som avses i 21 § 2 mom.

31 §
Fastställande av resurser

Länsstyrelsen skall i samband med fastställandet av anläggningsprojekt meddela kommunen eller samkommunen ett förhandsbeslut om de stora projekt som kan inledas året efter verksamhetsåret och om maximibeloppet av kostnaderna för små projekt. Förhandsbeslutet är bindande för länsstyrelsen då den fastställer de projekt som skall inledas följande år, om inte något annat följer av statsbudgeten eller resursbeslutet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Det mål- och verksamhetsprogram som avses i 5 § godkänns första gången för 2000―2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 246/1998
ShUB 33/1998
RSv 222/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.