1111/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 13 § 2 mom., 42 c, 42 d och 42 f §, 63 § 4 mom. och 67 § 2 mom.,

av dessa lagrum 42 c, 42 d och 42 f §, 63 § 4 mom. och 67 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 600/1997, samt fogas till 3 § ett nytt 3 mom., till 5 § ett nytt 4 mom., till 13 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

3 §

Om ett belopp motsvarande det överskott som avses i 3 b § 1 mom. lagen om statsbudgeten (423/1988) tas som täckning för budgeten, upptas det i budgeten under avdelningen Lån.

5 §

Om ett anslag tas in i budgeten för täckande av det underskott som avses i 3 b § 2 mom. lagen om statsbudgeten, hänförs det i budgeten till övriga utgifter och antecknas det enligt grupperingen i 4 § under huvudtiteln Statsskulden.

13 §

Har ett ministerium för avsikt att i de fall som avses i 9 § 2 mom. lagen om statsbudgeten fastställa den detaljerade indelningen så att den avviker från de markbelopp som i budgeten har antecknats i dispositionsplanen för anslaget, skall ett utlåtande om fastställandet av den detaljerade indelningen inbegäras av finansministeriet. Om ministeriet inte nöjer sig med finansministeriets utlåtande och inte anser sig kunna avstå från saken, skall saken föras till statsrådets finansutskott.

Vederbörande ministerium skall av finansministeriet begära utlåtande om frigörande för användning av ett anslag som är odelat enligt förvaltningsområde, då ministeriet beslutar om användningen av anslaget. Om ministeriet inte nöjer sig med finansministeriets utlåtande och inte anser sig kunna avstå från saken, skall saken föras till statsrådets finansutskott.


42 c §

I budgetbokföringen registreras budgetutgifterna och budgetinkomsterna enligt budgeten för finansåret. I budgetbokföringen kan budgetutgifterna och budgetinkomsterna under finansåret registreras även på grundval av betalning.

42 d §

I affärsbokföringen är grunden för registrering av en utgift som föranleds av anskaffning av produktionsfaktorer mottagande av en produktionsfaktor. Grunden för registrering av en sådan inkomst som erhålls av försäljning av prestationer är i affärsbokföringen överlåtelse av prestation (prestationsprincipen).

I affärsbokföringen registreras andra än i 1 mom. avsedda utgifter och inkomster på samma sätt som i budgetbokföringen.

I affärsbokföringen får utgifter och inkomster under finansåret registreras även på grund av betalning (kontantprincipen).

Om registreringarna i affärsbokföringen görs på grund av betalning, skall skulder och fordringar kunna fortlöpande klarläggas.

42 f §

Om de utgifter som föranleds av anskaffning av produktionsfaktorer och de inkomster som erhålls av försäljning av prestationer har registrerats under finansåret i affärsbokföringen enligt kontantprincipen, skall registreringarna innan bokslutet görs upp korrigeras och kompletteras så att de överensstämmer med prestationsprincipen.

Om andra än i 1 mom. avsedda utgifter och inkomster inte under finansåret har registrerats i affärsbokföringen enligt budgetbokföringen, skall registreringarna i affärsbokföringen innan bokslutet görs upp korrigeras och kompletteras så att de överensstämmer med budgetbokföringen under finansåret.

Om budgetutgifterna och budgetinkomsterna inte under finansåret har registrerats i budgetbokföringen enligt budgeten för finansåret, skall registreringarna i budgetbokföringen innan bokslutet görs upp korrigeras och kompletteras så att de överensstämmer med budgeten för finansåret.

63 §

Bokslutet undertecknas av chefen för det ämbetsverk eller den inrättning som utgör räkenskapsverk. Om det ämbetsverk eller den inrättning som utgör räkenskapsverk har en direktion eller något annat ledande organ godkänner och undertecknar detta bokslutet.

67 §

Den kalkyl som visar utfallet av statsbudgeten uppgörs på basis av huvudboken för statens budgetbokföring. Kalkylen innehåller en avdelnings- och huvudtitelvis gjord jämförelse av inkomst- och utgiftskontona mellan statsbudgeten och statsbokslutet. Om ett belopp motsvarande det överskott som avses i 3 b § 1 mom. lagen om statsbudgeten har tagits som täckning för budgeten, upptas beloppet som en separat post i samband med den avdelningsvis gjorda jämförelsen. Om ett anslag har tagits in i budgeten för att täcka det underskott som avses i 3 b § 2 mom. lagen om statsbudgeten, upptas anslaget i kalkylen som en separat post i samband med den huvudtitelvis gjorda jämförelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Förordningens 42 c, 42 d och 42 f § tillämpas första gången på bokföringen för 1998 i fråga om ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför statsbudgeten samt förordningens 63 § 4 mom. första gången på bokslutet för 1998 i fråga om räkenskapsverk.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.