1104/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 27 § 2 mom. och 28 § 1 mom. 4 punkten,

ändras 13 § 1 mom., 21 §, i 23 § 1 mom. det inledande stycket och 2 mom., 24 § 1 mom., i 26 § 1 mom. det inledande stycket, 2 punkten och 2 mom., 27 § 1 mom. och i 28 § 1 mom. det inledande stycket och 2 punkten, av dessa lagrum 26 § 2 mom. sådant det lyder i lag 694/1998, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 331/1996, ett nytt 3 mom., till 13 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 23 a och 23 b §, till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 694/1998, ett nytt 3 mom., och till 28 § ett nytt 3 mom. som följer:

9 §

Tullfria är, enligt bestämmelserna i artikel 112―116 i tullfrihetsförordningen, bränsle och smörjmedel i motorfordon och specialbehållare som kommer till Finlands tullområde från tredje land. Bränslet i tanken på ett nyttofordon är dock tullfritt upp till en mängd av högst 400 liter per resa och bränslet i tanken på en specialbehållare upp till en mängd av högst 200 liter per resa, när fordonet eller specialbehållaren landvägen kommer till Finlands tullområde från ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

13 §

En tullåtgärd skall inte medföra större skada eller olägenhet än vad som anses försvarligt för att den skall kunna fullgöras. Tullåtgärderna skall vara motiverade i förhållande till hur viktig och brådskande uppgiften är samt till övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen.


Den som blir föremål för en tullåtgärd som riktar sig mot hans frihet eller hans företrädare skall upplysas om vad åtgärden grundar sig på, om inte detta är omöjligt på grund av personens tillstånd eller den rådande situationen. Om inte något annat bestäms i lag, har även den vars rättigheter berörs av en tullåtgärd eller hans företrädare rätt att få veta vad åtgärden grundar sig på, så snart detta är möjligt utan att åtgärden äventyras.

21 §

Till tullverkets personregister hör bevakningsdataregistret, undersöknings- och handräckningssystemet, Europeiska unionens tullinformationssystem samt de i 22 § avsedda registren för skötsel av uppgifter om vilka bestäms i lagen om tullverket (228/1991). På registren tillämpas personregisterlagen (471/1987), om inte något annat bestäms i denna lag.

23 §

Det bevakningsdataregister som tullstyrelsen för är ett permanent personregister avsett för tullverkets bruk för förebyggande och utredning av tullbrott. Endast tjänstemän som sköter uppgifter som gäller förebyggande och utredning av tullbrott kan med hjälp av en teknisk anslutning få uppgifter ur registret. För registret får inhämtas och i registret införas uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av tullbrott och som gäller personer som skäligen kan misstänkas


I bevakningsdataregistret får, av de uppgifter som gäller en persons identitet, införas personens namn, tilltalsnamn, personbeteckning, kön, kännetecken, modersmål, nationalitet, hemort och adress, uppgifterna i en utländsk persons resedokument samt sådana uppgifter om personen som påverkar hans egen säkerhet eller en tulltjänstemans säkerhet i arbetet, liksom även uppgifter om ett misstänkt brott, ett fordon som används i samband med ett brott och om ett företag som har anknytning till ett misstänkt brott.

23 a §

Undersöknings- och handräckningssystemet är ett permanent personregister som förs av tullstyrelsen för förebyggande och utredning av brott.

I registret införs uppgifter om anmälningar som gäller tull- och andra brott, om i tvångsmedelslagen avsedda tvångsmedel som använts i tullbrottmål, om handräckning till nationella eller utländska myndigheter i brottmål samt om straffanspråk som delgivits i tullbrottmål.

I undersöknings- och handräckningssystemet får, i fråga om en sådan person som misstänks för brott eller är föremål för förundersökning eller tvångsmedel, införas uppgifter som gäller hans identitet och andra uppgifter som nämns i 23 § 2 mom. och dessutom uppgifter som är nödvändiga för individualisering av ett brott.

Av dem som uppträder som anmälare, vittnen eller målsägande eller som annars har anknytning till saken får införas personbeteckning, släktnamn och förnamn, yrke samt uppgifter om adress och telefonnummer samt nationalitet och födelsetid.

23 b §

I Europeiska unionens tullinformationssystem får registreras personuppgifter avsedda i artikel 4 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och andra uppgifter som behövs för att överträdelser av förbud och begränsningar om vilka bestäms i lag och som gäller import, export och transitering av varor skall kunna förebyggas, utredas och föras till åtalsprövning samt för att brott som omfattar överföring, omvandling, döljande eller förställande av egendom eller avkastning som erhållits genom eller använts vid olaglig narkotikahandel skall kunna förebyggas, utredas och föras till åtalsprövning, om på det misstänkta brottet kan följa fängelse.

Personuppgifter som härrör från Europeiska unionens tullinformationssystem får, utan tillstånd som på förhand har beviljats av den stat som har registrerat uppgifterna, användas endast för det ändamål som anges i 1 mom.

Uppgifterna i tullinformationssystemet får inte utan tillstånd av den stat som har registrerat uppgifterna kopieras till andra personregister.

Uppgifterna i tullinformationssystemet registreras av tullstyrelsen, som också ansvarar för att tullinformationssystemet fungerar på ett riktigt sätt i Finland.

24 §

Nödvändigheten av att de i registren införda personuppgifterna bevaras skall granskas minst en gång om året. Ur bevakningsdataregistret skall uppgifterna utplånas inom tio år efter att den sista uppgiften har införts. Ur undersöknings- och handräckningssystemet skall uppgifterna utplånas senast ett år efter att åtalsrätten för det misstänkta brottet har preskriberats och övriga anmälningsuppgifter då senast fem år har förflutit sedan anmälningen registrerades.


26 §

Tullmyndigheten får lämna ut personuppgifter även med hjälp av en teknisk anslutning, då de behövs av


2) utlänningsverket för behandling av frågor enligt medborgarskapslagen och medborgarskapsförordningen samt utlänningslagen (378/1991) och utlänningsförordningen (142/1994),


Uppgifterna i bevakningsdataregistret får dock utlämnas endast till polis och gränsbevakningsmyndighet för förebyggande och undersökning av brott. Sådana uppgifter liksom även de uppgifter som avses i 1 mom. får utlämnas till centralkriminalpolisen även för vidareöverlåtelse till den europeiska polisbyrån i enlighet med konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (FördrS 79/1998) och för införande i den centrala databasen i Schengens informationssystem.

Uppgifter i Europeiska unionens tullinformationssystem får utan tillstånd av den medlemsstat som registrerat uppgifterna endast utlämnas till polisen, gränsbevakningsväsendet och åklagarmyndigheterna för att användas enligt 23 b §. Till polisen och gränsbevakningsväsendet får uppgifter utlämnas också på teknisk väg.

27 §

Tullmyndigheten får till utlandet lämna ut i tullverkets personregister införda samt övriga uppgifter som följer:

1) till tullsamarbetsrådet (CCC) uppgifter om tullbrott varav kan följa fängelse,

2) till tullmyndighet uppgifter för förebyggande och utredning av brott samt för åtalsprövning,

3) till gemenskapens tullinformationssystem i enlighet med EU-rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan de förra och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.


28 §

Tullmyndigheten har rätt att, även med hjälp av en teknisk anslutning, få uppgifter som behövs för skötseln av tullverkets åligganden enligt överenskommelse med respektive registeransvarig


2) för passkontroll uppgifter ur utrikesministeriets datasystem om beslut som gäller visum, uppehålls- och arbetstillstånd samt ur utlänningsverkets datasystem och av gränsbevakningsväsendet om register som gäller bevakning av utlänningars inresa och utresa,


Tullmyndigheten har rätt att för ett tjänsteuppdrag avgiftsfritt få behövliga uppgifter av myndigheter och av en sammanslutning som tillsatts för att handha en offentlig uppgift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 204/1998
FvUB 18/1998
RSv 230/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.