1091/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1994 om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994) 2 § 2 och 3 mom. och 4 § 1 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Utländskt bassamfund

Utan hinder av 1 mom. anses dock inte som utländskt bassamfund

1) ett samfund vars inkomst enligt utredning har influtit av industriell produktionsverksamhet, därmed jämförbar annan produktionsverksamhet eller rederiverksamhet som samfundet bedrivit i hemviststaten eller av sådan försäljnings- eller marknadsföringsverksamhet som bedrivits där och som omedelbart tjänar ett samfund som bedriver industriell produktionsverksamhet, annan därmed jämförbar produktionsverksamhet eller rederiverksamhet som huvudsakligen riktar sig till samfundets hemviststats område eller från betalningar erlagda av ett sådant samfund inom en och samma koncern som avses i 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) vilket har hemvist i denna stat och där bedriver sådan verksamhet, eller

2) ett samfund med vars hemviststat Finland har i kraft ett avtal för att undvika dubbelbeskattning, om samfundet enligt avtalet skall anses ha hemvist i denna stat och avtalet tillämpas på inkomst som samfundet erhåller, förutsatt att samfunden i denna stat är skyldiga att på sin inkomst betala skatt, som inte i väsentlig grad avviker från den skatt som samfunden betalar för sin inkomst i Finland, och att samfundet inte har dragit nytta av lagstiftningen i denna stat om särskilda skattelättnader.

Vid beräkningen av den inkomst på grundval av vilken bedömning görs om den verkliga nivån på inkomstbeskattningen i samfundets hemviststat är lägre än 3/5 av beskattningsnivån i Finland för ett samfund med hemvist här beaktas inte dividend som bassamfundet har erhållit från ett annat bassamfund och som delats ut av vinst som för något av de fem skatteår som omedelbart föregår dividendutdelningen har beaktats i Finland vid bedömningen av nivån på inkomstbeskattningen för det sistnämnda samfundet.

Den skatt som samfunden i sin hemviststat betalar för sin inkomst anses i den mening som avses i 2 mom. 2 punkten i väsentlig grad avvika från den skatt som samfunden betalar i Finland, om samfunden enligt gällande skattelagstiftning i denna stat är skyldiga att där till staten eller en del av den på sin inkomst betala skatt vars faktiska sammanlagda belopp i genomsnitt är avsevärt mindre än den skatt som samfunden faktiskt betalar i Finland för sin inkomst.

4 §
Skattepliktig inkomst

Skattepliktig inkomst är den andel av ett utländskt bassamfunds inkomst som svarar mot den skattskyldiges direkta och utländska indirekta ägoandel eller mot dennes ställning som förmånstagare, om den skattskyldige ensam eller tillsammans med andra inom samma intressesfär äger minst 10 procent av samfundets kapital eller i egenskap av förmånstagare är berättigad till en andel på minst 10 procent av avkastningen av samfundets kapital. Dividend som delats ut av vinst beaktad enligt 2 § 3 mom. betraktas inte som skattepliktig inkomst.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagen tillämpas första gången vid be- skattningen för 1999.

RP 149/1998
StaUB 51/1998
RSv 198/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.