1070/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras i lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/1947) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1185/1994, som följer:

1 §

Hos en riksdagsledamot som utnämnts till medlem av statsrådet innehålls hälften av det arvode och den kostnadsersättning som enligt denna lag tillkommer honom. Hos en riksdagsledamot som valts till ledamot av Europaparlamentet innehålls arvodet och kostnadsersättningen enligt denna lag helt och hållet för den tid han är ledamot av Europaparlamentet. Hos en riksdagsledamot, vilken som värnpliktig inträtt i aktiv tjänst eller i civiltjänst, innehålls likaså arvodet och kostnadsersättningen helt och hållet under tiden för nämnda tjänstgöring.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 16 december 1994 om temporärt undantag från lagen om riksdagsmannaarvode (1187/1994) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 190/1998
GrUB 7/1998
RSv 189/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.