1052/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om Statens fastighetsverk

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Administrativ ställning

Statens fastighetsverk är ett statligt affärsverk som är verksamt inom vederbörande ministeriums förvaltningsområde.

På fastighetsverket tillämpas lagen om statens affärsverk (627/1987), om inte något annat bestäms i denna lag.

2 §
Verksamhetsområde och uppgifter

Fastighetsverket skall producera lokaluthyrningstjänster främst för statens ämbetsverk och inrättningar samt sköta den fastighetsförmögenhet som är i dess besittning på ett sådant sätt att den behåller sitt värde samt hålls i skick och motsvarar efterfrågan och allmänna kvalitetskrav.

3 §
Mål för tjänsterna och verksamheten

Fastighetsverket skall se till att tillgången på och utvecklingen av de tjänster som hör till dess verksamhetsområde är ändamålsenliga med beaktande av i synnerhet statsförvaltningens behov.

4 §
Upplåning

Fastighetsverket får för sin verksamhet ta upp lån som avses i 8 § 2 mom. lagen om statens affärsverk.

5 §
Särskild egendom

I samband med budgetbehandlingen kan fast och lös egendom på samma villkor som övrigt kapital överföras i fastighetsverkets besittning. Sådan egendom utgör inte grund för intäktsföring av vinst. Denna egendom eller dess uppskrivningsfond får inte överföras till grundkapitalet.

6 §
Ärenden som avgörs av vederbörande ministerium

De ärenden som avses i 11 § 1 mom. 1, 2 och 7 punkten och 2 mom. i lagen om statens affärsverk avgörs av vederbörande ministerium.

7 §
Tystnadsplikt

Den som hör till fastighetsverkets personal får inte medan anställningsförhållandet varar eller sedan det upphört röja uppgifter som skall hemlighållas med hänsyn till rikets säkerhet eller försvarets intresse eller för förebyggande av brott.

8 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 13 januari 1995 om statens fastighetsverk (30/1995).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

10 §
Övergångsbestämmelser

Fastighetsverket fortsätter den verksamhet som ämbetsverket statens fastighetsverk bedrivit och ämbetsverkets rättigheter och skyldigheter övergår till det fastighetsverk som avses i denna lag.

Tjänsterna vid statens fastighetsverk dras in när denna lag träder i kraft. De anställda övergår till anställning i arbetsavtalsförhållande vid det fastighetsverk som avses i denna lag.

Ingen överlåtelseskatt skall betalas när fastigheter och värdepapper som besitts av ämbetsverket statens fastighetsverk eller det fastighetsverk som enligt denna lag fortsätter ämbetsverkets verksamhet överlåts mellan den 1 december 1998 och 31 december 1999 till det helt och hållet statsägda bolag som skall bildas i syfte att äga och besitta fastigheterna och värdepapperen, mot aktier i det sistnämnda bolaget. Skatt skall inte heller betalas, om detta aktiebolag inom två år från denna lags ikraftträdande överlåter egendom vidare till ett dotterbolag som är helt och hållet i dess ägo.

Fastighetsverket sköter de uppgifter som avser verksamhet före den 1 januari 1999 och som ankommer på ämbetsverket statens fastighetsverk i dess egenskap av räkenskapsverk.

RP 130/1998
StaUB 54/1998
RSv 210/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.