1049/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om ändring av 6 § förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962) 6 §, sådan den lyder i förordningarna 1658/1993 och 1507/1995, som följer:

6 §

Vid bestämmande av det i 7 a § 1 mom. pensionslagen avsedda belopp av den försäkrades lön för vilket försäkringspremie i genomsnitt betalts, divideras det sammanlagda beloppet av de löner som legat till grund för de för i nämnda moment avsedda försäkringsåren betalda försäkrinspremierna, vilka löner justerats i enlighet med första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare och minskats med beloppet av arbetstagarnas pensionsavgift på det sätt som avses i 7 a § i samma lag, med antalet motsvarande försäkringsår. Av det försäkringsår under vilket den sjukdom, det lyte eller den kroppsskada som är den huvudsakliga orsaken till invaliditeten har uppkommit beaktas dock endast den del som har förflutit innan sjukdomen, lytet eller kroppsskadan uppkom. År 1962 beaktas högst som ett halvt år.

Från försäkringsåren avdras det antal till arbetspensionstillägg berättigande, i 7 f § 1 och 4 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda fulla dagar som den försäkrade erhållit under den tid som skall beaktas enligt 1 mom., om inte annat följer av den sista meningen i 7 a § 4 mom. pensionslagen. Antalet dagar enligt respektive förmånsslag skall före avdraget omvandlas att motsvara 360 dagar genom att antalet multipliceras med 360 och resultatet divideras med det antal dagar för vilka förmånen i genomsnitt högst kan betalas per år.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Förordningen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter att denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.