1045/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/1963) 40 och 41 §, sådana de lyder, 40 § i förordningarna 630/1981, 720/1983 och 1314/1989 samt 41 § i de nämnda förordningarna 630/1981 och 1314/1989, samt

fogas till förordningen en ny 40 a § som följer:

40 §

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa vederbörande ministerium en beräkning över det i 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda garantibelopp som staten skall betala till sjukförsäkringsfonden följande år. Beräkningen skall justeras, om grunderna för den har förändrats väsentligt.

Staten betalar i förskott på garantibeloppet enligt 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen ett belopp, som motsvarar en tolftedel av det belopp som staten beräknas ha att betala under ifrågavarande år. Förskottsbeloppet skall omedelbart justeras, om beloppet har förändrats väsentligt. För att trygga sjukförsäkringsfondens finansiering eller om det årliga förskottsbeloppet förändras väsentligt, kan beloppet periodiseras på annat sätt än vad som föreskrivs ovan.

Vederbörande ministerium skall betala det i 2 mom. avsedda förskottet på garantibeloppet till sjukförsäkringsfonden den första dagen i varje månad.

40 a §

Storleken av statens garantibelopp enligt 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen fastställs i samband med folkpensionsanstaltens bokslut. Sedan bokslutet har fastställts skall vederbörande ministerium tillställas en beräkning över storleken av statens garantibelopp. Skillnaden mellan förskottsbetalningarna och det fastställda beloppet betalas eller återbetalas under den månad som följer efter det att bokslutet fastställts.

41 §

Staten betalar till sjukförsäkringsfonden i förskott enligt 59 § 2 mom. sjukförsäkringslagen månatligen ett belopp som motsvarar en tolftedel av det belopp som staten beräknas ha att betala för minimidagpenningskostnader föranledda av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar samt specialvårdspenningar under ifrågavarande år.

Vederbörande ministerium skall betala det i 1 mom. avsedda förskottsbeloppet på statens andel till sjukförsäkringsfonden den första dagen i varje månad (betalningsmånad).

Folkpensionsanstalten skall underrätta vederbörande ministerium om det månatliga beloppet av minimidagpenningskostnaderna för betalda moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar samt specialvårdspenningar. Denna underrättelse skall ske före den 15 dagen i den andra månaden efter betalningsmånaden. Skillnaden mellan detta belopp och det betalda förskottsbeloppet beaktas vid betalningen av förskottet för den tredje månaden efter betalningsmånaden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.