1044/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om ändring av 20 och 21 § folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956) 20 och 21 §, sådana de lyder, 20 § i förordningarna 885/1982 och 719/1983 och 21 § i nämnda förordning 885/1982, som följer:

20 §

Pensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa vederbörande ministerium en beräkning över det i 59 § 2 mom. folkpensionslagen avsedda garantibelopp som staten skall betala till folkpensionsfonden följande år. Beräkningen skall justeras, om grunderna för den har förändrats väsentligt.

Staten betalar i förskott på garantibeloppet enligt 59 § 2 mom. folkpensionslagen ett belopp, som motsvarar en tolftedel av det belopp som staten beräknas ha att betala under ifrågavarande år. Förskottsbeloppet skall omedelbart justeras, om beloppet har förändrats väsentligt. För att trygga folkpensionsfondens finansiering eller om det årliga förskottsbeloppet förändras väsentligt, kan beloppet periodiseras på annat sätt än vad som föreskrivs ovan.

Vederbörande ministerium skall betala det i 2 mom. avsedda förskottet på garantibeloppet till folkpensionsfonden den 11 dagen i varje månad.

21 §

Storleken av statens garantibelopp enligt 59 § 2 mom. folkpensionslagen fastställs i samband med folkpensionsanstaltens bokslut. Sedan bokslutet har fastställts skall vederbörande ministerium tillställas en beräkning över storleken av statens garantibelopp. Skillnaden mellan förskottsbetalningarna och det fastställda beloppet betalas eller återbetalas under den månad som följer efter det att bokslutet fastställts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.