1037/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 50 §,

sådan den lyder i förordning 665/1998, och

fogas till 46 §, sådan den lyder i förordning 965/1996 och 338/1996, ett nytt 5 mom., samt till 47 §, sådan den lyder i förordning 1372/1996, ett nytt 5 mom. som följer:

46 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från personbilar

5. Ett i 1 mom. avsett fordon som drivs med flytgas eller naturgas eller både bensin och flytgas eller naturgas skall i fråga om utsläpp som förorsakar luftförorening vara EG-godkänt enligt rådets direktiv om 70/220/EEG tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 74/290/EEG, 83/351/EEG, 88/76/EEG, 88/436/EEG, 89/458/EEG och 91/441/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG samt kommissionens direktiv 77/102/EEG, 78/665/EEG, 89/491/EEG, 96/44/EG och 98/77/EG, eller E-godkänt enligt reglemente nr 83 B/03 eller nr 83 D/03.

47 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från paketbilar

5. Ett i 1 mom. avsett fordon som drivs med flytgas eller naturgas eller både bensin och flytgas eller naturgas skall i fråga om utsläpp som förorsakar luftförorening vara EG-godkänt enligt rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 93/59/EEG och kommissionens direktiv 96/44/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/69/EG och 98/77/EG, eller E-godkänt enligt reglemente nr 83 B/03 eller nr 83 D/03 eller komplettering nr 2 till E-reglemente nr 49 B/02.

50 §
Ersättningskatalysator

1. En ersättningskatalysator som är avsedd att användas i fordon i kategori M1 och N1 som inte är utrustade med system för omborddiagnos (OBD) skall vara EG-godkänd enligt rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 98/77/EG, eller E-godkänt i enlighet med reglementet nr 103.

2. I en bil som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas, behöver inte ersättningskatalysatorn uppfylla kraven i 1 mom. när bilen används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Ersättningskatalysatorer skall uppfylla kravet i 50 § från och med den 1 oktober 1999. Kravet gäller ersättningskatalysatorer som monteras och säljs som reservdelar från nämnda tidpunkt.

3. Fordon i kategori M1 och N1 får utan hinder av 46 § 5 mom. och 47 § 5 mom. typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas och tas i bruk före den 1 oktober 1999.

Rådets direktiv 70/220/EEG; EGT nr L 76, 6.4.1970, s. 1
Kommissionens direktiv98/77/EG; EGT nr L 286, 23.10.1998, s. 34

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.