1012/1998

Givet i Åbo den 8 maj 1998

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

fogas till 15 kap. kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) en ny 8 a § samt till 22 kap. en ny 3 a § som följer:

15 kap.

Församlingens ekonomi

8 a §

Församlingarnas skogar skall för att målen för skogslagen (1093/1996) skall nås skötas enligt en fastställd skogsplan.

Skogsplanen som skall uppgöras av en sammanslutning eller en person som representerar yrkessakkunskap inom skogsvården skall fastställas av kyrkofullmäktige. Om skogsplanen har uppgjorts av någon annan än skogscentralen skall kyrkorådet skaffa skogscentralens utlåtande om planen.

Vad som ovan har bestämts om skogscentralen gäller i landskapet Åland landskapsstyrelsen.

22 kap.

Kyrkostyrelsen och kyrkans centralfond

3 a §

För placering av medlen i pensionsfonden inom kyrkans centralfond finns en direktion för pensionsfonden inom kyrkans centralfond som kyrkostyrelsen tillsatt för sin mandatperiod. Till direktionen hör en ordförande och minst fyra och högst åtta andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Direktionens medlemmar skall vara förtrogna med placeringsverksamhet och medlemmar i kyrkan. Av medlemmarna skall en tredjedel utnämnas bland personer som föreslagits av kyrkans mest betydelsefulla personalorganisationer.

Direktionen för pensionsfonden inom kyrkans centralfond skall

1) besluta om de placeringsformer som skall användas i placeringsverksamheten och om de principer som skall tillämpas i fråga om dem,

2) besluta om fördelningen av placeringarna på olika placeringsformer och om avkastningsmålen för dem,

3) besluta om de principer som skall iakttas i placeringarnas riskhantering,

4) årligen godkänna en placeringsplan för medlen i kyrkans pensionsfond,

5) besluta om egendomsförvaltare och om de avtal som skall göras upp med dem,

6) besluta om de enskilda placeringar som anges i placeringsplanen vilka har bestämts att vara direktionens uppgift, samt

7) sköta om tillsynen av placeringsverksamheten som en helhet.

Kyrkostyrelsen kan till direktionen överföra även andra uppgifter med anknytning till placeringen av pensionsmedlen som omfattas av dess behörighet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Åbo den 8 maj 1998

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.