992/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 26 b § och 28 § 3 mom. sådana de lyder, 26 b § i lag 1073/1996 och 28 § 3 mom. i lag 1386/1995, samt

fogas till lagen en ny 26 c §, till 27 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1386/1995 och 1073/1996, ett nytt 3 mom. och till 28 §, sådan den lyder i nämnda lag 1386/1995 och i lag 324/1998, ett nytt 4 mom. som följer:

26 b §
Privata aktiebolags och utländska värdepapper

Utan hinder av 2 § kan i värdepapperscentralens regler bestämmas att i lagen om aktiebolag avsedda privata aktiebolags värdepapper kan överföras till värdeandelssystemet. Därvid skall iakttas bestämmelserna i detta kapitel och 3 a kap. lagen om aktiebolag. Närmare föreskrifter om förfarandet meddelas i värdepapperscentralens regler.

För att upprätthålla internationella förbindelser kan värdepapperscentralen, utan hinder av 2 §, till värdeandelssystemet överföra hos ett i 16 § angivet utländskt institut förvarade utländska värdepapper eller till dessa hänförliga eller på dessa baserade, inom ett utländskt system hanterade rättigheter. De värdepapper eller rättigheter hänför sig till de värdeandelar som överförs skall inom det utländska systemet, enligt vad värdepapperscentralen och det utländska institutet överenskommit, noteras på värdepapperscentralens konto eller hållas separerade för värdeandelsägarna på något annat sätt. De överförda värdeandelarnas sammanlagda belopp skall motsvara det sammanlagda beloppet av de värdepapper eller rättigheter som det utländska institutet håller separerade. Värdeandelarna kan överföras till värdeandelssystemet utan hinder av vad som i denna lag och lagen om värdeandelskonton bestäms om emittenten. Föreskrifter om överföringsförfarandet skall meddelas i värdepapperscentralens regler.

Värdepapperscentralen kan, utan hinder av 2 §, på ansökan av emittenten godkänna att utländska värdepapper eller till dessa hänförliga eller på dessa baserade rättigheter överförs till värdeandelssystemet. Har för värdeandelar som skall överföras utfärdats bevis som inte makuleras i samband med överföringen, skall värdepapperscentralen förvissa sig om att bevisen inte sätts i omlopp samtidigt som värdeandelarna. Detsamma gäller rättigheter som hänför sig till eller baserar sig på utländska värdepapper och som överförs till värdeandelssystemet. Innan utländska värdepapper överförs till värdeandelssystemet måste värdepapperscentralen kunna förvissa sig om att överföringen och hanteringen av värdeandelarna kan ske utan risk för tillförlitligheten och ändamålsenligheten i värdeandelssystemets funktion och placerarskyddet. Föreskrifter om överföringsförfarandet skall meddelas i värdepapperscentralens regler.

26 c §
Omräkning av masskuldebrevslån till euro

Värdepapperscentralen kan på ansökan av en emittent godkänna att ett masskuldebrevslån eller en därmed jämförbar skuldförbindelse som har överförts till värdeandelssystemet räknas om från mark eller någon annan nationell valutaenhet till enheten euro, i enlighet med artikel 8.4 i rådets förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron. Tidpunkten för omräkningen skall bestämmas i värdepapperscentralens beslut om godkännande av omräkningen. Den som för värdeandelsregistret skall, i enlighet med värdepapperscentralens regler och omräkningsbeslut, vidta de till omräkningen hörande åtgärderna i samband med att denna genomförs.

Föreskrifter om omräkningsförfarandet skall meddelas i värdepapperscentralens regler. Samtidigt kan det bestämmas att alla på ett värdeandelskonto noterade värdeandelar av ett visst slag skall omräknas på en gång samt att värdeandelarna i samband därmed skall delas upp i centenheter, ifall en sådan begäran framställs i omräkningsansökan. Omräkningen kan genomföras i enlighet med dessa föreskrifter oavsett att den inte har avtalats i skuldvillkoren.

Om beloppet av ett masskuldebrevslån som skall räknas om enligt denna paragraf inte motsvarar det belopp som allmänt används vid handeln med värdeandelar, kan emittenten erbjuda sig att av värdeandelsägare lösa in den del som närmast underskrider det minsta belopp som allmänt används vid clearingverksamheten. Av emittentens anbud skall framgå hur inlösningspriset bestäms, hur ägarens inlösningsbegäran beaktas, inlösningstidpunkten och andra från investerarens synpunkt väsentliga uppgifter. En beskrivning av anbudsförfarandet skall tas in i den omräkningsansökan som riktas till värdepapperscentralen enligt 1 mom.

Vederbörande ministerium kan på framställning av Finlands Bank eller finansinspektionen kräva sådana ändringar och kompletteringar av de regler som ministeriet fastställt att införandet av euron i värdepapperscentralens verksamhet kan säkerställas på ett sätt som tillräckligt väl stärker förtroendet för värdepappersmarknaden eller tillgodoser bindande internationella förpliktelser.

En emittent har rätt att till finansinspektionen hänskjuta ett i 1 mom. avsett beslut av värdepapperscentralen, genom vilket ansökan har avslagits, inom 30 dagar från beslutet.

27 §
Emissionskonto

För sådana värdeandelar som avses i 26 b § 2 mom. skall på emissionskontot noteras det antal som överförs till värdeandelssystemet, värdeandelarnas utländska identifikationssignum samt vilka typer av rättigheter värdeandelarna avser, uppgifter om det i 16 § angivna utländska institut där värdeandelens underliggande värdepapper eller därtill hänförliga eller därpå baserade rättigheter förvaras, uppgifter om var basfakta om värdepapperen kan fås samt uppgifter om emittenten.

28 §
Förvaltarregistrering

Den som sköter förvaltarregistreringen är skyldig att på begäran meddela finansinspektionen värdeandelarnas verkliga ägares namn, om det är känt, och hur många värdeandelar ägaren har. Om värdeandelarnas verkliga ägares namn inte är känt, är den som sköter förvaltarregistreringen skyldig att meddela motsvarande uppgifter om ägarens ombud samt bifoga ombudets skriftliga försäkran om att värdeandelarnas verkliga ägare inte är en finländsk person. I fråga om värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. skall dessa uppgifter på begäran också meddelas emittenten. Ett institut enligt 16 § som agerar på ägarens vägnar är dock inte skyldigt att lämna en skriftlig försäkran när det är fråga om värdeandelar som avses i 4 § 2 mom.

Finansinspektionen kan meddela närmare bestämmelser om sättet för meddelande av uppgifter om värdeandelarnas verkliga ägare eller dennas ombud samt kontaktuppgifter för identifiering av dessa.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 127/1998
EkUB 24/1998
RSv 184/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.