987/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om en plan för utveckling av utbildningen och av forskningen vid universiteten

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av 48 § lagen den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998 ), 39 § gymnasielagen av samma dag (629/1998), 49 § lagen av samma dag om yrkesutbildning (630/1998), 19 § lagen av samma dag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) samt 30 § lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/1995) och 7 § lagen den 31 december 1986 om utveckling av högskoleväsendet (1052/1986):

1 §
Utarbetande av en utvecklingsplan

För utvecklande av utbildningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde och av forskningen vid universiteten utarbetas en gemensam plan enligt vad som bestäms i denna förordning.

Planen innehåller också en sådan utvecklingsplan som avses i 5 § lagen om utveckling av högskoleväsendet (1052/1986).

2 §
Utvecklingsplanens innehåll

Utvecklingsplanen skall innehålla

1) de centrala kvalitativa, strukturella och kvantitativa utvecklingsmålen för förskoleundervisningen, den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen, yrkeshögskoleundervisningen och vuxenutbildningen,

2) de ärenden som bestäms i 6 § lagen om utveckling av högskoleväsendet,

3) principerna för utvecklande av studie-stödet och de studiesociala förmånerna,

4) prioriteringarna av den externa utvärderingen av utbildningen, samt

5) de centrala åtgäderna för uppnående av de mål som nämns i föregående punkter, bedömningar av vilka verkningar dessa åtgärder har på grund tryggheten i utbildningen, på utbildningens och forskningens kvalitet och befolkningens kompetensnivå samt en kalkyl över åtgärdernas kostnadseffekter.

Planen skall också innehålla åtgärder som gäller samarbete mellan läroanstalter som ordnar sådan utbildning och forskning som avses i 1 mom.

3 §
Godkännande av utvecklingsplanen

Utvecklingsplanen godkänns och justeras enligt vad som bestäms i 5 § lagen om utveckling av högskoleväsendet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 25 januari 1991 om en plan för utveckling av utbildningen inom undervisningsministeriet förvaltningsområde och av forskningen vid högskolorna (165/1991) jämte ändringar.

Det statsrådsbeslut om en plan för utveckling av utbildningen och av forskningen vid högskolorna för åren 1995―2000 som utfärdats med stöd av den förordning som nämns i 2 mom. gäller tills en plan som godkänts med stöd av denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.