986/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av 37 § 3 mom. lagen den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998), 30 § 3 mom. gymnasielagen av samma dag (629/1998), 40 § 3 mom. lagen av samma dag om yrkesutbildning (630/1998), 5 § 3 mom. lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998) och 9 § 3 mom. lagen av samma dag om grundläggande konstundervisning (633/1998):

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om behörighetsvillkoren för de rektorer och lärare som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/ 1998), lagen om fritt bildningsarbete (632/ 1998) och lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

Varje utbildning som omfattas av en lag som nämns i 1 mom. betraktas i denna förordning som en egen utbildningsform. Förskoleundervisning om vilken bestäms i lagen om grundläggande utbildning betraktas dock som en egen utbildningsform.

2 kap.

Rektor

2 §
Behörighet för rektor

Behörig som rektor är den som har

1) högre högskoleexamen,

2) sådan behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga som föreskrivs i denna förordning,

3) tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter, samt

4) examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt erhållen tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

Om det i samma läroanstalt ordnas utbildning som hänför sig till flera olika utbildningsformer eller om rektor svarar för verksamheten i två eller flera läroanstalter där det ordnas utbildning som hänför sig till olika utbildningsformer, skall rektor ha den lärarbehörighet som avses i 1 mom. 2 punkten för någon av dem.

Behörig som rektor med ansvar för sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning är utan hinder av 1 mom. 1 punkten även den som har sådan lämplig yrkeshögskoleexamen som avses i 13 § 1 mom. 1 punkten.

Behörig som rektor för en läroanstalt som ordnar sådan utbildning som avses i lagen om grundläggande konstundervisning är även den som har högre högskoleexamen inom branschen och tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning. Behörig som rektor för en skola som är verksam i ett skolhem, för ett idrottsutbildningscenter eller ett sommaruniversitet är även den som har högre högskoleexamen och tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

Behörig som rektor för en läroanstalt som ger sådan förberedande utbildning för en yrkesexamen och specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt för en läroanstalt som ger annan yrkesinriktad tilläggsutbildning är även den som har lämplig högskoleexamen, tillräcklig arbetserfarenhet inom branschen och har avlagt sådan examen eller slutfört sådana studier som nämns i 1 mom. 4 punkten, eller har på annat sätt erhållen tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

3 §
Språkkunskaper

Rektor skall fullständigt behärska läroanstaltens undervisningsspråk. Fullständigt behärskande av undervisningsspråket skall visas med ett betyg från ett universitet eller en högskola eller genom att avlägga en språkexamen som visar fullständigt behärskande av språket enligt vad som särskilt bestäms om detta.

En rektor som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning skall behärska läroanstaltens undervisningsspråk.

3 kap.

Grundläggande utbildning och förskoleundervisning

4 §
Behörighet för klasslärare

Behörig att meddela klassundervisning är den som

1) har avlagt magisterexamen enligt förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/1995) och har slutfört sådana studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan och som avses i nämnda förordning samt minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare,

2) har avlagt kandidatexamen enligt förordningen om pedagogiska examina och studier (530/1978) samt slutfört i 1 punkten avsedda studier,

3) har slutfört studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan, och som har den behörighet som i denna förordning fordras av ämneslärare, med undantag av den behörighet som föreskrivs i 102 § 2 mom. grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/1984), eller

4) i Danmark, Island, Norge eller Sverige har avlagt examen för klasslärare i grundskolan baserad på ett minst treårigt utbildningsprogram.

Om den examen för klasslärare i grundskolan som avses i 1 mom. 4 punkten grundar sig på kortare studier än tre år, är en person behörig att undervisa i årskurs 1―4 inom den grundläggande utbildningen eller, efter att ha slutfört av utbildningsstyrelsen bestämda tilläggstudier, på samma sätt som den som har avlagt examen baserad på tre års studier.

5 §
Behörighet för ämneslärare

Behörig att meddela ämnesundervisning är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,

2) i de ämnen som undervisas har slutfört minst 35 studieveckors studier i undervisningsämnet i utbildningen för ämneslärare eller, enligt vad universitetet intygar, motsvarande studier, samt

3) har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare.

Behörig att meddela ämnesundervisning är utan hinder av 1 mom. den som av utbildningsstyrelsen har givits behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i Danmark, Island, Norge eller Sverige.

Den som på basis av en minst treårig lärarutbildning som han eller hon har fått i Danmark, Island, Norge eller Sverige är behörig som lärare i konst- och färdighetsämnen i respektive land eller som på basis av en minst fyraårig lärarutbildning är behörig som annan lärare, kan av utbildningsstyrelsen ges behörighetsintyg för motsvarande uppgift som lärare för grundläggande utbildning. Utbildningsstyrelsen kan vid behov föreskriva tilläggsstudier.

6 §
Behörighet för elevhandledare

Behörig att ge elevhandledning är den som

1) har slutfört utbildning enligt 15 § 1 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området,

2) har avlagt högre högskoleexamen och slutfört studier för studiehandledare enligt 15 § 2 mom. i den förordning som nämns i 1 punkten, eller

3) har den behörighet som föreskrivs i 15 § 1 mom.

I en skola som är verksam i ett skolhem kan elevhandledning också ges av den som har sådan annan behörighet som i denna förordning fordras av lärare för grundläggande utbildning.

7 §
Behörighet för lärare som meddelar förskoleundervisning

Behörig att meddela förskoleundervisning är den som enligt 4 § är behörig att meddela klassundervisning.

Behörig att meddela undervisning för en särskild undervisningsgrupp som bildats av elever i förskoleundervisningen är även den som har avlagt kandidatexamen enligt 11 § förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området eller som har avlagt barnträdgårdslärarexamen.

8 §
Behörighet för lärare som meddelar specialundervisning

Behörig att meddela sådan specialundervisning som avses i 17 § 1 mom. lagen om grundläggande utbildning är den som

1) har slutfört utbildning för speciallärare enligt 14 § 1 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området,

2) har den behörighet att meddela klassundervisning som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i den förordning som nämns i 1 punkten,

3) har avlagt högre högskoleexamen samt har slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i den förordning som nämns i 1 punkten.

Behörig att meddela sådan specialundervisning som avses i 17 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning är den som

1) har slutfört utbildning för speciallärare enligt 14 § 1 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området samt studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan,

2) har den behörighet att meddela klassundervisning som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i den förordning som nämns i 1 punkten, eller

3) har den behörighet som i denna förordning fordras av ämneslärare, med undantag av den behörighet som föreskrivs i 102 § 2 mom. grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984, och som har slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i den förordning som nämns i 1 punkten samt studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan.

Undervisning för sådana utvecklingshämmade elever som avses i 17 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning och förskoleundervisning för sådana elever som avses i 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning kan även ges av den som har avlagt lämplig högskoleexamen samt slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området. Även en person som utöver lämplig högskoleexamen inte har slutfört nämnda studier för speciallärare kan fungera som assisterande lärare i sådan undervisning som avses i detta moment.

Specialundervisning enligt denna paragraf kan även ges av den som av utbildningsstyrelsen har givits behörighetsintyg på basis av speciallärarutbildning i Danmark, Island, Norge eller Sverige.

Den som i Danmark, Island, Norge eller Sverige har fått speciallärarutbildning och som dessutom är behörig att meddela grundläggande utbildning, kan av utbildningsstyrelsen ges behörighetsintyg för specialundervisningsuppgiften i fråga, om utbildningens inriktning i stort motsvarar behörighetsvillkoren för uppgiften. Utbildningsstyrelsen kan vid behov föreskriva tilläggsstudier.

9 §
Språkkunskaper

Lärare som meddelar grundläggande utbildning eller föreskoleundervisning skall fullständigt behärska skolans undervisningsspråk. Fullständigt behärskande av undervisningsspråket skall visas så som bestäms i 3 § 1 mom.

Om undervisningsspråket är ett annat än skolans undervisningsspråk eller om det är fråga om undervisning som ordnas i en sådan skola som avses i 10 § 4 mom. lagen om grundläggande utbildning, kan undervisningen också meddelas av en person som behärskar det språk som används i undervisningen. Utbildningsstyrelsen bestämmer vid behov hur språkkunskaperna skall visas.

Den som har fått lärarutbildning i Sverige och som har fullgjort de till utbildningen hörande undervisningsövningarna enbart på svenska anses fullständigt behärska undervisningsspråket i en svenskspråkig skola. En person som har avlagt klasslärarexamen i Danmark eller Norge får för högst två år anställas för att i en svenskspråkig skola meddela undervisning som föreskrivs i 4 §, dock inte undervisning i modersmålet och litteratur.

4 kap.

Gymnasiet

10 §
Behörighet för ämneslärare

Behörig att meddela ämnesundervisning är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,

2) i ett av de ämnen som undervisas har slutfört minst 55 studieveckors studier i undervisningsämnet i utbildningen för ämneslärare och minst 35 studieveckors motsvarande studier i andra undervisningsämnen eller, enligt vad universitetet intygar, motsvarande studier, samt

3) har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare.

Ämnesundervisning kan utan hinder av 1 mom. meddelas även av den som av utbildningsstyrelsen har givits behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i Danmark, Island, Norge eller Sverige.

Den som på basis av en minst treårig lärarutbildning som han eller hon har fått i Danmark, Island, Norge eller Sverige är behörig som lärare i konst- eller färdighetsämnen i respektive land samt som på basis av en minst fyraårig lärarutbildning är behörig som annan lärare, kan av utbildningsstyrelsen ges behörighetsintyg för motsvarande uppgift som lärare för gymnasieutbildning. Utbildningsstyrelsen kan vid behov föreskriva tilläggsstudier.

11 §
Behörighet för studiehandledare

Behörig att ge studiehandledning är den som

1) har slutfört utbildning enligt 15 § 1 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området,

2) har avlagt högre högskoleexamen och slutfört studier för studiehandledare enligt 15 § 2 mom. i den förordning som nämns i 1 punkten, eller

3) har den behörighet som föreskrivs i 15 § 1 mom. i denna förordning.

12 §
Språkkunskaper

Inom gymnasieutbildningen skall lärarna behärska det språk som används i undervisningen.

5 kap.

Yrkesutbildning

13 §
Behörighet för lärare i yrkesinriktade studier

Behörig att meddela undervisning i de yrkesinriktade studier som ingår i yrkesutbildningen är den som

1) har avlagt lämplig högre högskoleexamen eller lämplig yrkeshögskoleexamen eller, om lämplig högre högskoleexamen eller lämplig yrkeshögskoleexamen inte finns, högsta examen inom en bransch som motsvarar den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämmer,

2) har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare,

3) har minst tre års arbetserfarenhet inom en bransch som motsvarar uppgiften, samt

4) innehar behörighetsbrev eller certifikat eller har rätt att utöva ett yrke inom hälsooch sjukvården som legitimerad yrkesutbildad person, om verksamhet i uppgifter inom branschen förutsätter behörighetsbrev, certifikat eller legitimation.

I utbildningen inom handel och administration samt social- och hälsovårdsbranschen är behörighetsvillkoret med avvikelse från 1 mom. 1 punkten lämplig högre högskoleexamen eller, om lämplig högre högskoleexamen inte finns, lämplig yrkeshögskoleexamen.

I utbildningen inom mediekultur och bildkonst samt teater och dans är utan hinder av 1 mom. 1 och 3 punkten även den behörig som lärare som har minst tre års lämpliga studier vid en inhemsk eller utländsk läroanstalt inom branschen samt konstnärliga meriter inom branschen eller som på annat sätt har meriterat sig i yrket.

Berättigad att meddela undervisning i de studier som avses i denna paragraf är utan hinder av 1 mom. 2 punkten den som har anställts som lärare på villkor att han eller hon inom tre år från det anställningsförhållandet inleddes slutför de pedagogiska studier för lärare som avses i nämnda punkt.

Behörig att ge utbildning som förbereder för en yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt annan yrkesinriktad tilläggsutbildning är av särskilda skäl även den som har avlagt specialyrkesexamen inom branschen eller som annars förvärvat en hög yrkesskicklighet genom utbildning eller arbetserfarenhet.

14 §
Behörighet för lärare i gemensamma studier

Behörig att meddela sådan undervisning enligt 12 § 2 mom. lagen om yrkesutbildning i modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga studier, humanistisk-samhällsvetenskapliga studier, gymnastik och hälsokunskap, konst- och färdighetsämnen som är nödvändiga för förvärvande och komplettering av yrkesskickligheten är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen, i vilken ingår minst 55 studieveckors eller motsvarande studier i ett undervisningsämne och minst 35 studieveckors eller motsvarande studier i andra undervisningsämnen, eller som har avlagt diplomingenjörsexamen i lämpligt utbildningsprogram, samt

2) har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare.

Behörig att undervisa i konst- och färdighetsämnen, humanistisk-samhällsvetenskap-liga studier samt studier i informations- och kommunikationsteknik som ingår i de matematisk-naturvetenskapliga studierna är utan hinder av 1 mom. 1 punkten även den som har avlagt lämplig högskoleexamen.

Den undervisning som avses i denna paragraf kan utan hinder av 1 och 2 mom. ges även av den som av utbildningsstyrelsen har givits behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i Danmark, Island, Norge eller Sverige.

15 §
Behörighet för studiehandledare

Behörig att ge studiehandledning är den som har sådan behörighet för lärare i yrkesinriktade och gemensamma studier som föreskrivs i denna förordning och har slutfört minst 35 studieveckors studier för studiehandledare eller har den behörighet som föreskrivs i 11 §.

Om ändamålsenliga arrangemang inom studiehandledningen kräver det kan även någon annan lärare som avses i detta kapitel utan hinder av 1 mom. ge studiehandledning som en del av hans eller hennes övriga undervisning.

16 §
Behörighet för lärare som meddelar specialundervisning

Behörig att ge specialundervisning är den som har sådan behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma studier som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört minst 35 studieveckors studier för speciallärare inom yrkesutbildningen eller sådana studier för speciallärare som avses i 8 § eller slutfört sådan utbildning för speciallärare som avses i 14 § 1 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området.

Om ändamålsenliga arrangemang inom specialundervisningen kräver det kan specialundervisning utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. meddelas även av någon annan lärare som avses i detta kapitel som en del av hans eller hennes övriga undervisning.

17 §
Språkkunskaper

Inom yrkesutbildningen skall lärarna behärska det språk som används i undervisningen.

6 kap.

Fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning

18 §
Behörighet för lärare i fritt bildningsarbete

Behörig som sådan lärare som avses i lagen om fritt bildningsarbete är den som har lämplig högskoleexamen och har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare.

19 §
Behörighet för lärare som meddelar grundläggande konstundervisning enligt fördjupad lärokurs

Behörig att meddela grundläggande konstundervisning enligt fördjupad lärokurs är den som har lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högskoleexamen eller lärarexamen på minst institutnivå inom konstområdet i fråga.

20 §
Behörig för lärare som meddelar annan grundläggande konstundervisning

Behörig att meddela grundläggande konstundervisning enligt allmän lärokurs är den som har sådan lärarbehörighet för konstområdet i fråga som föreskrivs i denna förordning, eller den som har någon annan utbildning som lämpar sig för konstområdet eller kompetens som förvärvats genom arbete inom branschen och som kan anses tillräcklig.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

21 §
Särskilda bestämmelser om undervisning på främmande språk, undervisning som ordnas utomlands och undervisning som baserar sig på steinerpedagogik

Behörig att ge undervisning i en sådan skola eller läroanstalt som avses i 10 § 4 mom. lagen om grundläggande utbildning och 6 § 3 mom. gymnasielagen, undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt grundläggande utbildning och gymnasieutbildning som ordnas utomlands är utöver vad som föreskrivs i denna förordning även den som har slutfört studier som av utbildningsstyrelsen anses tillräckliga. Utbildningsstyrelsens beslut om tillräckliga studier kan också gälla en enskild person.

I fråga om undervisningen på främmande språk kan även studier som genomförts i lärarutbildning i ett land som hör till samma språkgrupp och, i fråga om undervisning som baserar sig på steinerpedagogik, studier som genomförts i de steinerpedagogiska skolornas lärarutbildning godkännas som sådana behörighetsgivande studier som avses i 1 mom.

22 §
Särskilda bestämmelser om vissa behörighetsvillkor

Med pedagogiska studier för lärare avses i denna förordning pedagogiska studier för lärare enligt förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området, pedagogiska studier för ämneslärare enligt förordningen om pedagogiska examina och studier samt yrkespedagogiska lärarutbildningsstudier enligt förordningen om yrkespedagogisk lärarutbildning (455/1996).

Pedagogiska studier för lärare fordras inte särskilt av den som har behörighet som klasslärare eller som i magisterexamen i hälsovetenskaper har slutfört de pedagogiska studier för lärare som avses i förordningen om examina i hälsovetenskaper (628/1997).

Studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan fordras inte av den som har slutfört grundstudier omfattande minst 35 studieveckor i de undervisningsämnen som ingår i utbildningsprogrammet för klasslärare enligt förordningen om pedagogiska examina och studier.

De studier som fordras enligt denna förordning kan vara slutförda i examen eller fristående.

23 §
Behörighet för en person som meddelar undervisning interimistiskt

Utan hinder av vad som bestäms någon annanstans i denna förordning kan en person med tillräcklig utbildning och den förmåga uppgiften kräver förordnas att meddela undervisning interimistiskt för högst ett år. En sådan person kan dock förordnas att meddela undervisning för längre tid än sex månader endast om personer som uppfyller de behörighetsvillkor som nämnda uppgift förutsätter inte står till buds när förordnandet ges eller om det finns andra särskilda skäl till detta.

Vad som bestäms i andra meningen i 1 mom. tillämpas inte på en lärare som avses i 18 §.

24 §
Behörighetsintyg utfärdat av universitet för lärare som meddelar konst- undervisning

Ett universitet som ordnar utbildning i musik eller i teater och dans kan förklara en person behörig att meddela sådan undervisning i yrkesinriktade studier i musik och i teater och dans som avses i 13 § samt sådan undervisning som avses i 20 §, om han eller hon genom framgångsrika offentliga framträdanden eller genom annan verksamhet eller studier har visat sig ha uppnått den kompetens som fordras för uppgifterna. Vid behov kan universitetet fordra att kompetensen visas i ett särskilt prov.

25 §
Den behörighet som examen utomlands medför

I fråga om den behörighet som en examen utomlands medför gäller förutom vad som bestäms i denna förordning vad som bestäms i lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992) och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) och med stöd av dem.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

27 §
Fortsatt giltighet för tidigare vunnen behörighet

Den som när denna förordning träder i kraft är behörig för en tjänst eller befattning som rektor eller lärare i grundskolan eller en skola som motsvarar grundskolan, i gymnasium, vuxengymnasium, yrkesläroanstalt, medborgarinstitut, folkhögskola, musikläroanstalt, idrottsutbildningscenter, Steiner-skola eller steinerpedagogisk specialskola eller som har fått dispens eller behörighetsintyg för en motsvarande tjänst eller befattning, är behörig som sådan rektor för utbildningsformen som avses i denna förordning eller att meddela motsvarande undervisning som avses i denna förordning. Av en ämneslärare som har till uppgift att meddela grundläggande utbildning eller gymnasieundervisning i fler än två ämnen förutsätts dock att han eller hon i tre eller flera undervisningsämnen har slutfört minst 15 studieveckors studier i undervisningsämnet eller att han eller hon under fyra år innan denna förordning träder i kraft har meddelat undervisning i grundskolan eller gymnasiet i det till tjänsten hörande ämnet i fråga under minst ett läsår i en följd.

Den som när denna förordning träder i kraft är behörig som lärare för grundläggande utbildning eller behörig som elevhandledare är behörig som rektor i en skola som ordnar grundläggande utbildning även om han eller hon inte har avlagt den högre högskoleexamen som krävs av rektor enligt 2 §.

Av en sådan studierektor för en studiecentral som avses i lagen om fritt bildningsarbete och av en sådan verksamhetsledare för ett sommaruniversitet som är verksam i denna uppgift när denna förordning träder i kraft, fordras inte den behörighet för rektor som föreskrivs i 2 § 1 mom. så länge han eller hon har denna eller motsvarande uppgift.

28 §
Övergångsbestämmelser om undervisningen i modersmålet och litteratur, bildkonst samt gymnastik och hälsokunskap och studiehandledning

Den som enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft eller som med stöd av denna förordning är behörig att meddela undervisning i modersmålet är fortfarande behörig att undervisa i modersmålet och litteratur, om han eller hon uppfyller de övriga behörighetsvillkor som föreskrivs för uppgiften. Behörig att meddela undervisning i bildkonst i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet är på motsvarande sätt den som är behörig att undervisa i teckning samt behörig att meddela undervisning i gymnastik och hälsokunskap den som är behörig att undervisa i gymnastik.

Den som enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft eller som med stöd av denna förordning är behörig att ge elevhandledning i gymnasiet och i yrkesläroanstalter är fortfarande behörig att ge studiehandledning.

29 §
Övergångsbestämmelser om undervisningen i yrkesinriktade studier

Behörig att meddela undervisning i yrkesinriktade studier inom naturbruk, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, skönhetsbranschen, hantverk och konstindustri, musik samt fritidsverksamhet och idrott är utan hinder av 13 § 1 mom. 1 punkten den som har lämplig examen inom yrkesutbildning på högre nivå eller examen på institutnivå och vars anställningsförhållande i ovannämnda undervisningsuppgifter har inletts före utgången av 2009. Behörig att meddela undervisning i yrkesinriktade studier inom teknik och kommunikation är på motsvarande sätt den som har lämplig examen inom yrkesutbildning på högre nivå och examen på institutnivå inom textil- och beklädnadsbranschen.

30 §
Övergångsbestämmelser om vissa ofullbordade studier

Den som innan denna förordning träder i kraft har utsetts att slutföra de pedagogiska studier för lärare som avses i de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft, i syfte att få den behörighet som avses i de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, är efter slutförd utbildning behörig för en sådan motsvarande uppgift som lärare eller rektor som avses i denna förordning, även om han eller hon inte uppfyller de behörighetsvillkor som föreskrivs i denna förordning.

Den som innan denna förordning träder i kraft har utsetts att slutföra de studier för speciallärare i den grundläggande utbildningen eller de studier inom olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan eller de studier för studiehandledare eller speciallärare inom yrkesutbildningen som avses i de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft, i syfte att få den behörighet som avses i de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, är efter slutförd utbildning behörig att meddela sådan specialundervising som avses i 8 och 17 § inom utbildningsformen i fråga eller att ge sådan studiehandledning som avses i 16 §.

Den som före den 1 januari 1998 har inlett pedagogiska studier för konstnärer vid Konstindustriella högskolan eller vid Teaterhögskolan, har efter slutförd utbildning uppnått den behörighet som avses i förordningen om pedagogisk behörighet för lärare inom vissa konstområden (948/1998).

31 §
Övergångsbestämmelse som gäller vissa beslut av utbildningsstyrelsen

De beslut om tillräckliga studier som utbildningsstyrelsen fattat med stöd av 4 § 2 mom. förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/1984), 17 § 1 och 3 mom. förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (314/1977), 18 § 1 och 3 mom. förordningen om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola (373/1977), 21 § 1 mom. förordningen om Steiner-skola (625/1977) 15 § 1 och 2 mom. förordningen om steinerpedagogiska specialskolor (688/ 1987) och 16 § 1 mom. 1 punkten förordningen om utomlands verksam privat skola som motsvarar grundskolan (380/1981) förblir i kraft tills utbildningsstyrelsen beslutar något annat med stöd av denna förordnings 21 §.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.