974/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 18 § 3 mom. och 46 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 18 § 3 mom. i lag 1150/1996 och 46 § 1 mom. i lag 1414/1997, samt

fogas till lagen i stället för den 19 § som upphävts genom nämnda lag 1150/1996 en ny 19 § som följer:

18 §
Bibehållande av kostnadsfördelningen

Kostnadsfördelningen utreds vart fjärde år (justeringsår). Om den genomförda kostnadsfördelningen beräknad på riksnivå för året före justeringsåret skiljer sig från situationen enligt 1 mom., skall beloppen av statsandelarna justeras så att kostnadsfördelningen återgår till nivån enligt 1 mom. vid ingången av året efter justeringsåret. Om uppgifterna för året före justeringsåret då inte är tillgängliga, används uppgifterna från föregående år. I samband med utredningen av kostnadsfördelningen kan den inbördes avvägningen av bestämningsgrunderna för statsandelen ändras så att den motsvarar de förändringar som inträffat i servicebehovet.

19 §
Uppbörd av skillnaden mellan utjämningsposterna och statsandelen

Om den statsandel som enligt denna lag beviljats kommunen för driftskostnader är mindre än de markbelopp som enligt 17 § 2 mom. och 31 § 4 mom. lagen om statsandelar till kommunerna skall dras av från den, skall kommunen betala skillnaden till staten. Skillnaden uppbärs i lika stora poster senast den 11 varje månad, om inte vederbörande ministerium på grundval av att skillnaden är liten eller av någon annan särskild orsak bestämmer något annat.

46 §
Tillämpning av tidigare stadganden

För kostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft betalas statsandel enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Slutposterna av statsandelen för driftskostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft betalas dock årligen i lika stora poster under 1993―1997. Av de på detta sätt periodiserade slutposterna betalas 1994 års post dock först 2000.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Den kostnadsfördelning mellan staten och kommunerna som avses i 18 § utreds första gången 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 151/1998
ShUB 19/1998
RSv 154/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.