955/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om ändring av förordningen om transport av djur

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 28 juni 1996 om transport av djur (491/1996) 45 § 2 mom. samt

ändras 27, 28, 32, 38 och 39 §, av dem 28 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1398/1997, som följer:

27 §
Identifikation av djuren

De djur som transporteras skall kunna identifieras på det sätt som närmare anges genom beslut av vederbörande ministerium.

En transport skall åtföljas av en handling som anger djurens ursprung och ägare eller innehavare, avsändningsorten och bestämmelseorten samt avfärdsdagen och avfärdstiden. Handlingen skall förvaras på det sätt som anges närmare enligt djurart genom beslut av vederbörande ministerium och den skall på anmodan visas för de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagen.

28 §
Färdplan

En färdplan enligt bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1255/97 om gemenskapskriterier för mellanstationer och om ändring av färdplanen i bilagan till direktiv 91/628/EEG, nedan mellanstationsförordningen, skall upprättas för över åtta timmar långa transporter av hovbärande tamdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin mellan Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen samt mellan Finland och stater utanför Europeiska gemenskapen. Färdplanen skall göras upp för hela resan.

Om det för en sådan transport som avses i 1 mom. krävs ett hälsointyg, skall efter det att hälsointyget har upprättats numret eller numren på intygen antecknas på färdplanen, som skall stämplas av den tjänsteveterinär som har utfört kontrollen. Färdplanen skall under resan förvaras som bilaga till hälsocertifikatet och på anmodan visas för de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagen.

Efter transporten skall den person som ansvarar för transporten lämna originalexemplaret av färdplanen till tjänsteveterinären på avsändningsorten. Ett duplikat av planen skall förvaras i minst ett år från det att resan upphört.

32 §
Maximal transporttid

Den maximala transporttidens längd vid vägtransporter samt sjö- eller järnvägstransporter får inte vara längre än åtta timmar när det gäller djur som avses i detta kapitel.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. får transporttiden förlängas på det sätt som avses i detta kapitel, om det transportmedel som används för transporten uppfyller de tilläggskrav som fastställs i bilagan till rådets förordning (EG) nr 411/98 om tilläggsnormer avseende skydd av djur vilka skall tillämpas på vägfordon som används för djurtransporter som överskrider åtta timmar och djuren får vila, äta och dricka så som föreskrivs i detta kapitel.

38 §
Krav på mellanstationer

I bilaga I till mellanstationsförordningen ingår bestämmelser om sanitära åtgärder och hygienåtgärder, anläggning och utrymmen samt drift när det gäller mellanstationer.

39 §
Godkännande och övervakning av mellanstationer samt besiktning av djuren

Länsstyrelsen sörjer för det godkännande av mellanstationer som avses i artikel 3.1 i mellanstationsförordningen och den kommunalveterinär som länsstyrelsen utsett för denna uppgift sörjer för den kontroll av mellanstationer som avses i artikel 3.2 b. Kommunalveterinären eller en veterinär som vederbörande ministerium utsett för denna uppgift utför den kontroll av djurens transportskick som avses i artikel 6.1 i mellanstationsförordningen samt andra i nämnda punkt föreskrivna uppgifter.

Vederbörande länsstyrelse och kommunalveterinären är behöriga myndigheter som avses i mellanstationsförordningens artikel 5 punkt h och i.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Rådets förordning 97/1255/EG, EGT nr L 174, 2.7.1997, s. 1, rådets förordning 98/411/EG, EGT nr L 52, 21.2.1998, s. 8

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.