944/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av 5 a och 8 § lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) 5 a § 2 mom. och 8 § 4 mom., sådana de lyder i lag 1391/1995, samt

fogas till 5 a §, sådan den lyder i nämnda lag 1391/1995 och i lag 1735/1995, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och nuvarande 3 och 4 mom. blir 3―5 mom., samt till 8 §, sådan den lyder i lagarna 1192/1989 och 1542/1992 samt i nämnda lag 1391/1995, ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom., som följer:

5 a §

Utan hinder av 1 mom. avdras ett börsbolags oanvända gottgörelse, om mer än hälften av de aktier i bolaget vilka inte är föremål för offentlig handel inte har bytt ägare på det sätt som avses i 1 mom. I detta fall anses de aktier som börsbolaget äger inte ha bytt ägare vid tillämpningen av sista meningen i 1 mom.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan det skatteverk som verkställer beskattningen av särskilda skäl, när det med tanke på samfundets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att avdra oanvända gottgörelser.


8 §

Utan hinder av 1 mom. beaktas ett börsbolags skatteöverskott, om mer än hälften av de aktier i bolaget vilka inte är föremål för offentlig handel inte har bytt ägare på det sätt som avses i 3 mom. I detta fall anses de aktier som börsbolaget äger inte ha bytt ägare vid tillämpningen av sista meningen i 3 mom.

Utan hinder av 3 och 4 mom. kan det skatteverk som verkställer beskattningen av särskilda skäl, när det med tanke på bolagets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att beakta skatteöverskott.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på ägarbyten i vilka den ägarandel som avses i 5 a § och 8 § 3 mom. lagen om gottgörelse för bolagsskatt överskrids den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Lagens 5 a § 3 mom. och 8 § 5 mom. tillämpas dock på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som gjorts senare.

RP 201/1998
StaUB 43/1998
RSv 167/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.