918/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 8 §, sådan den lyder i lag 985/1996, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 a §

En i Finland bosatt finsk medborgare har rätt till handikappbidrag, om han efter att ha fyllt 16 år har varit bosatt i Finland i minst tre år. En person som inte är finsk medborgare har rätt till handikappbidrag om han efter att ha fyllt 16 år har varit bosatt i Finland oavbrutet i minst fem år omedelbart innan förmånen börjar.

En person har dock utan hinder av det i 1 mom. angivna kravet på tre eller fem års boende rätt till handikappbidrag, om hans sjukdom har brutit ut eller hans handikapp har uppkommit när han varit bosatt i Finland och innan det har förflutit fem år från det att han fyllt 16 år eller om han när han fyller 16 år får vårdbidrag enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/1969).

8 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35―39, 39 b, 40, 42, 43, 44―46, 67, 69 och 75 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―83, 83 a, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/ 1956).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 141/1998
ShUB 25/1998
RSv 176/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.