916/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) det inledande stycket i 15 b § 3 mom., 15 b § 3 mom. 9, 10 och 12 punkten samt 30 § 1 mom. 4 och 5 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, det inledande stycket i 15 b § 3 mom. och 15 b § 3 mom. 9 punkten i lag 1489/1995, 15 b § 3 mom. 10 punkten i lag 982/1994 och 15 b § 3 mom. 12 punkten i lag 982/1996, 30 § 1 mom. 4 punkten i lag 104/1990 och 30 § 1 mom. 5 punkten i lag 1550/1993, samt

fogas till 28 §, sådan den lyder i nämnda lag 104/1990 och i lag 947/1992, ett nytt 4 mom. samt till 30 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 104/1990 och 1550/1993 samt i lag 982/1996, nya 6 och 7 punkter som följer:

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


9) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- eller förvärvsförmågan betalas för rehabiliterings- eller utbildningstid, med undantag för rehabiliteringsstöd enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, dagpenning, olycksfallspension och livränta enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) samt ersättning för inkomstbortfall och invalidpension enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991);

10) vårdtillägg för stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996);


12) pension och ersättning som betalas från utlandet, om så följer av internationella avtal som är bindande för Finland, samt förmåner som betalas från utlandet och som motsvarar de förmåner som anges som prioriterade inkomster i 2―5, 7―9 och 11 punkten.


28 §

Barnpensionens grundbelopp och kompletteringsbelopp betalas inte ut, om deras sammanlagda belopp är mindre än 15 mark per månad.

30 §

Efterlevandepensionens kompletteringsbelopp bestäms enligt 15 b, 15 d och 15 f §§. Av pensionstagarens arbetsinkomst beaktas dock endast 60 procent när årsinkomsten fastställs. Som arbetsinkomst anses löneinkomst samt den del av inkomst av rörelse, yrke, gårdsbruk eller någon annan förvärvsverksamhet som skall anses som skälig ersättning för det arbete som har utförts i ovan avsedd förvärvsverksamhet. Som arbetsinkomst betraktas också


4) arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993),

5) dagpenning på grund av arbetsoförmåga eller någon därmed jämförbar ersättning för förlorad förvärvsinkomst, om ersättningen betalas för ett år eller en kortare tid, dock inte dagpenning enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring och inte heller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen,

6) förmån enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) samt annan förmån som ersätter inkomstbortfall och betalas för utbildningstiden, samt

7) vårdpenning och partiell vårdpenning inom stödet för hemvård av barn och vårdpenning och vårdtillägg inom stödet för privat vård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt kommuntillägg.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

En förmån som avses i 15 b § 3 mom. 9 punkten i denna lag och som ges enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring samt enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen skall räknas som inkomst i enlighet med denna lag om förmånen börjar den 1 januari 1999 eller därefter.

Om ett barn får pension när denna lag träder i kraft, skall 28 § 4 mom. tillämpas när pensionen efter att lagen har trätt i kraft justeras nästa gång av någon annan orsak.

Om en person får efterlevandepensionens kompletteringsbelopp när denna lag träder i kraft, skall stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn och en förmån enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning beaktas som inkomst när kompletteringsbeloppet efter att denna lag har trätt i kraft justeras enligt 17 § familjepensionslagen av någon annan orsak.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/1998
ShUB 25/1998
RSv 176/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.