914/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 26 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 26 § 1 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956), sådant det lyder i lagarna 986/1988, 1491/1995 och 979/1996, en ny 3 a-punkt som följer:

26 §

Vid fastställande av folkpension beaktas till personen varaktigt utgående


3 a) olycksfallspension och livränta enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) samt ersättning för inkomstbortfall och invalidpension enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991);Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas i de fall då den förmån som avses i 26 § 1 mom. 3 a-punkten börjar den 1 januari 1999 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/1998
ShUB 25/1998
RSv 176/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.