912/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 1 a § lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 a § lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956), sådant detta lagrum lyder i lag 1496/1995, ett nytt 2 mom. som följer:

1 a §

Vid beräkningen av förändringen i levnadskostnaderna beaktas inte i fråga om de förmåner som avses i 1 mom. den stegring i levnadskostnaderna som inträffat från oktober 1994 till oktober 1997.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/1998
ShUB 25/1998
RSv 176/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.