908/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 59 och 59 a § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 59 § samt 59 a § 2 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 59 § i lagarna 307/1982 och 1595/1991 samt 59 a § 2 och 3 mom. i sistnämnda lag, som följer:

59 §

Pensionsanstaltens fonder är folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och pensionsansvarsfonden. Om sjukförsäkringsfonden bestäms i sjukförsäkringslagen.

Utgifterna för folkpensionsförsäkringen betalas ur folkpensionsfonden. Folkpensionsfondens med det främmande kapitalet minskade finansieringstillgångar skall vid kalenderårets utgång utgöra minst fyra procent av de årliga betalda totalutgifterna för folkpensionsförsäkringen (finansieringstillgångarnas minimibelopp). Om intäkterna av folkpensionsfonden, i vilka även inräknas betalningar enligt 62 §, inte räcker till för uppnående av finansieringstillgångarnas minimibelopp, betalas den bristande delen av statens medel (garantibelopp). Staten skall månatligen betala förskott på garantibeloppet på det sätt som närmare bestäms genom förordning.

Utöver vad som i 2 mom. bestäms om statens andel av utgifterna för folkpensionsförsäkringen, skall staten till folkpensionsanstalten betala ett så stort belopp att folkpensionsfondens likviditet vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad (likviditetsbelopp).

Angående förvaltningen av medel som med stöd av sjukförsäkringslagen och i arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter inflyter till folkpensionsanstalten bestäms i sjukförsäkringslagen.

Pensionsanstaltens tillgångar skall i bokslutet tas upp till högst gängse värde.

59 a §

Vid uträkningen av pensionsansvaret iakttas i tillämpliga delar de grunder som anges i 6 kap. lagen om pensionsstiftelser (1774/1995).

För täckning av pensionsansvaret och betalning av pensioner skall bidrag betalas ur folkpensions- och sjukförsäkringsfonden. För täckning av pensionsansvaret skall bidrag årligen betalas så att minst 19 procent av pensionsansvaret blir täckt. Av pensionsansvaret kan högst 41 procent täckas. Genom bidrag får denna nivå inte överskridas annat än tillfälligt.Denna lag träder i kraft den 31 december 1998.

För uppnående av minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar överförs under 1998―2001 vid behov ur sjukförsäkringsfonden medel till folkpensionsfonden av de finansieringstillgångar som överstiger det minimibelopp av finansieringstillgångarna som föreskrivs i 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen.

Den nivå om 41 procent för pensionsansvarsfonden som föreskrivs i 59 a § 3 mom. i denna lag bör uppnås före utgången av 2010. Till pensionsansvarsfonden kan betalas bidrag till ett större belopp än ett balanserat uppnående av täckningsnivån förutsätter, om detta sker genom överföringar av pensionsanstaltens investerings- och anläggningstillgångar och genom värdeuppskrivningar som gäller dem.

RP 179/1998
ShUB 24/1998
RSv 173/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.