905/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 31 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994) 31 § 2, 3 och 5 mom. som följer:

31 §
Finansiering av stödet

Medlen intäktsförs i regel via statsbudgeten i statsverket. Medel som annars borde intäktsföras i statsverket via budgeten kan intäktsföras i gårdsbrukets utvecklingsfond, om de fås på grundval av ett sådant stöd enligt 26 § som har beviljats av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel. I gårdsbrukets utvecklingsfond intäktsförs medlen dessutom när de fås från utvecklingssektionen för att användas till ränteförmån för statliga lån eller till andra bidrag än det kompensationsbidrag som avses i 13 § eller till stöd enligt 19 § som beviljas inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde. Jordoch skogsbruksministeriets informationstjänstcentral sköter intäktsföringen av medlen.

Stöd som avses i denna lag betalas av anslag i statsbudgeten. Annat stöd än räntestöd som avses i 4―7, 9―11 samt 17 § och stöd som beviljas av jordbruksförvaltningen enligt 19 §, liksom stöd enligt 24 och 25 §, beviljas likväl av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond. Av särskilda skäl kan stöd enligt 26 § beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond, med undantag för stöd om vilket bestäms i 27 § 2 mom.


När stöd betalas till den slutliga stödtagaren skall Europeiska gemenskapens förhandsfinansiering utnyttjas vid åtgärder där detta är möjligt och där statens eller något annat offentligt samfunds budgetförfarande, bokföringssystem eller finansieringssystem av annat slag inte ställer några hinder. När stöd betalas skall grunderna för betalning av Europeiska gemenskapens stödandel beaktas. Stöd kan betalas först efter det att Europeiska gemenskapen har godkänt stödsystemet eller programmet och myndigheten i fråga har fattat beslut om att bevilja stöd. Både Europeiska gemenskapens och statens andel av stödet betalas till den slutliga stödtagaren på en och samma gång.Denna lag träder i kraft den 15 december 1998.

RP 135/1998
JsUB 9/1998
RSv 150/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.