899/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 1 § lagen om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1986 om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt (307/1986) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1028/1993, som följer:

1 §

Denna lag tillämpas inte på brottmål, lagfarts- och inteckningsärenden, ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap, ärenden som gäller fri rättegång, ärenden som behandlas enligt sjölagen (674/1994) eller ärenden som gäller besöksförbud. På konkursärenden tillämpas denna lag enligt vad som bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 41/1998
LaUB 11/1998
RSv 134/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.