895/1998

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider år 1999 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tjurar och kastrerade tjurar

Den första ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för kastrerade tjurar börjar den 11 januari 1999. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 29 januari 1999.

Den andra ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för kastrerade tjurar börjar den 12 april 1999. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 30 april 1999.

Den tredje ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för kastrerade tjurar börjar den 9 augusti 1999. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 27 augusti 1999.

Den fjärde ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för kastrerade tjurar börjar den 8 november 1999. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 26 november 1999.

2 §
Blanketter för ansökan om tjurbidrag och bidrag för kastrerade tjurar

Vid ansökan om tjurbidrag används jordoch skogsbruksministeriets blankett nr 105 för år 1999 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

Vid ansökan om bidrag för kastrerade tjurar används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 105C för år 1999 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jordoch skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

3 §
Tackor

Perioden för ansökan om bidrag per tacka börjar den 8 februari 1999. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 26 februari 1999.

Vid ansökan om bidrag per tacka används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 107 för år 1999 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

4 §
Dikor

Perioden för ansökan om dikobidrag börjar den 7 juni 1999. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 30 juni 1999.

Vid ansökan om dikobidrag används jordoch skogsbruksministeriets blankett nr 106 för år 1999 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

5 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningarna skall inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar ett driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan som anländer med post anses ha inlämnats i tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad den sista ansökningsdagen och är riktad till behörig landsbygdsnäringsmyndighet.

6 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 9 december 1998. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 1 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.