893/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 4 § arbetsministeriets beslut om kompetenskraven för dykare som utför byggnadsarbeten under vatten

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 4 § i arbetsministeriets beslut av den 3 september 1996 om kompetenskraven för dykare som utför byggnadsarbeten under vatten (674/1996) som följer:

4 §
Påvisande av kompetensen

Sådan kompetens för dykeriarbete som förutsätts i lagen om skydd i arbete (299/1958) påvisas

1) med intyg över examen för lättdykare som avlagts i form av fristående examen eller över lämplig examen som avlagts vid Räddningsinstitutet för i 2 § 1 punkten avsedda uppgifter;

2) med intyg över yrkesexamen för yrkesdykare som avlagts i form av fristående examen eller över en tillämplig del därav för i 2 § 2 punkten avsedda uppgifter;

3) med intyg över en examen som motsvarar de krav som den europeiska kommittén för dykteknik (EDTC) har fastställt och som arbetsministeriets arbetarskyddsavdelning eller en av denna utsedd myndighet på ansökan, efter att ha hört den riksomfattande examenskommissionen för dykarebranschen som lyder under utbildningsstyrelsen, har godkänt som ett i Finland giltigt bevis på kompetensen, eller;

4) i undantagsfall med annan utredning som arbetsministeriets arbetarskyddsavdelning eller en av denna utsedd myndighet på ansökan, efter att ha hört den riksomfattande examenskommissionen för dykarbranschen som lyder under utbildningsstyrelsen, ansett som ett tillräckligt bevis på kompetensen.

Ett intyg som utfärdats i något annat land än Finland är tillräckligt, om de behöriga myndigheterna har kommit överens med den myndighet som utfärdat intyget om ömsesidigt erkännande av intygen och om inte något annat särskilt bestäms om saken.


Detta beslut träder i kraft den 15 december 1998.

Den som med arbetsintyg eller något annat intyg kan påvisa att han eller hon innan detta beslut träder i kraft har utfört dykeriarbete som förvärvsarbete, har dock utan hinder av i 4 § rätt att utföra motsvarande dykeriarbete till den 31 december 2000.

Även en person som med arbetsintyg eller något annat intyg kan påvisa att han eller hon innan detta beslut träder i kraft har utfört ifrågavarande dykeriarbete som förvärsarbete i sammanlagt minst fem år, kan på basis av en ansökan som gjorts senast den 31 december 2000 fastställas vara kompetent för dykeriarbete i enlighet med 2 § och 4 § 1 mom. 4 punkten.

Helsingfors den 30 november 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.