883/1998

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 1998

Statsrådets beslut om tillvaratagande och återvinning av returpapper

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5 och 18 § avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993), av dem 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 605/1997, beslutat:

1 §
Syfte

Syftet med detta beslut är att effektivera tillvaratagandet och återvinningen av returpapper samt att förhindra sådana skadliga variationer i denna verksamhet som beror på ekonomiska konjunkturer.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) returpapper tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, postorderkataloger, kuvert, kontorspapper och andra därmed jämförbara pappersprodukter som i hushåll, på kontor eller på andra motsvarande platser har kasserats såsom avfall,

2) producent den som yrkesmässigt tillverkar och importerar tryckpapper och annat papper som används för tillverkning av pappersprodukter som avses i 1 punkten,

3) producentsammanslutning en av producenter bildad sammanslutning som har rättslig handlingsförmåga och som arbetar för att verkställa detta beslut,

4) tillvaratagande insamling och transport av returpapper för återvinning.

3 §
Mål

Målet är att minst 70 procent av returpappret tas till vara och återvinns år 2000 och minst 75 procent år 2005. Beräkningen görs utifrån den mängd pappersprodukter enligt detta beslut som säljs och används i Finland.

4 §
Insamling

Fastighetsinnehavare skall för separatinsamling av returpapper ordna behövliga utrymmen och uppsamlingsredskap för varje bostadsfastighet och varje sådan fastighet där det finns kontor eller produktions eller servicefunktioner samt sörja för renligheten på insamlingsplatsen och i dess omgivning.

På småhusområden och i glesbygder kan fastigheternas uppsamlingsredskap ersättas med en av producenten ordnad regional insamlingsplats som gemensamt betjänar fastigheterna på området och om vars placering producenten skall avtala med kommunen. Producenten skall sörja för renligheten på insamlingsplatsen och i dess omgivning.

Fastighetsinnehavaren skall sörja för att separatinsamlingen av returpapper genomförs på fastigheten eller den regionala insamlingsplatsen så som anges i de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna eller avtalas med producenten.

5 §
Transport

Producenten skall på sin bekostnad ordna transport av returpappret från fastigheten och den regionala insamlingsplatsen.

6 §
Undantag från skyldigheten att ordna tillvaratagande

De skyldigheter som avses ovan i 4 och 5 § gäller inte ordnande av tillvaratagande av returpapper på en fastighet eller regional insamlingsplats, om detta medför oskäliga kostnader och om de mål som avses i 3 § kan uppnås på annat sätt.

7 §
Återvinning

Producenten skall ordna återvinning av returpapper så att de mål som avses i 3 § uppnås.

8 §
Information om verksamheten

Producenten skall sörja för informationen och rådgivningen i fråga om tillvaratagande och återvinning av returpapper samt i synnerhet för den information som riktas till fastighetsinnehavarna. Inom ramen för informationen bör producenten särskilt sörja för att fastighetsinnehavarna får de uppgifter om separatinsamlingsskyldigheter och anvisningar som behövs samt om de system för tillvaratagande och återvinning som tillhandahålls.

9 §
Samarbetsskyldighet

Producenten skall vid behov samarbeta med kommunen i fråga när han ordnar tillvaratagande och återvinning av returpapper samt information och rådgivning gällande dessa.

10 §
Överföring av skyldigheten att ordna avfallshantering

När returpapper i enlighet med detta beslut överlåts till producenten för uppsamling, transport eller återvinning överförs den i 3 kap. avfallslagen (1072/1993) avsedda skyldigheten att ordna avfallshantering till denna del på producenten.

11 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Producenten skall före utgången av april varje år lämna Finlands miljöcentral följande uppgifter om föregående år:

1) den mängd papper som har använts för tillverkningen av i 2 § 1 punkten avsedda pappersprodukter som levereras till den inhemska marknaden,

2) den mängd returpapper som tillvaratagits i hemlandet samt återvunnits som material och energi samt andelen tillvarataget och återvunnet returpapper beräknad enligt bilagan till detta beslut,

3) export- och importvolymer i fråga om returpapper,

4) information och rådgivning som ordnats av producenten.

12 §
Överföring av producentens skyldigheter

Producenten kan i enlighet med 49 § avfallslagen avtala med en producentsammanslutning som införts i det i 70 § avsedda avfallsregistret om att producentsammanslutningen sörjer för de avfallshanteringsskyldigheter som producenten har enligt detta beslut. Härvid ansvarar producentsammanslutningen för producentens skyldigheter enligt detta beslut från och med den tidpunkt då Finlands miljöcentral av producentsammanslutningen har fått anmälan om ingånget avtal.

13 §
Anmälan om producenter som hör till producentsammanslutningen

Producentsammanslutningen skall till Finlands miljöcentral omedelbart anmäla producenter som har anslutit sig till producentsammanslutningen eller utträtt ur den.

14 §
Miljöministeriets och kommunens befogenheter

Miljöministeriet kan meddela närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av detta beslut.

Kommunen kan med stöd av 17 § avfallslagen meddela lokala allmänna föreskrifter som preciserar detta beslut i fråga om hur tillvaratagande av returpapper skall ordnas.

15 §
Tvångsmedel och påföljder

Bestämmelser om tvångsmedel och påfölj- der på grund av underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt detta beslut ingår i 10 kap. avfallslagen.

16 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

En kommun som före utfärdandet av detta beslut har ordnat tillvaratagandet av returpapper på sitt område på det sätt som avses i 3 kap. avfallslagen såsom verksamhet som ordnas av kommunen kan fortsätta verksamheten i högst tre år från den dag då beslutet utfärdades. Under denna tid gäller inte skyldigheterna enligt 4 § 2 mom. och 5 § för producenten på området i fråga.

Anmält enligt rådets direktiv 98/34/EG

Helsingfors den 25 november 1998

Miljöminister
Pekka Haavisto

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Beräkning av insamlings- och återvinningsgrad för returpapper

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.