880/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Lag om ändring av 13 a § produktansvarslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i produktansvarslagen av den 17 augusti 1990 (694/1990) 13 a §, sådan den lyder i lag 99/1993, som följer:

13 a §

Om en försäkringsgivare med stöd av trafikförsäkringslagen (279/1959), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) eller med stöd av en läkemedelskadeförsäkring har betalt en ersättning som den skadelidande med stöd av denna lag hade rätt att kräva av den ersättningsskyldige, övergår inte den skadelidan- des rätt till skadestånd enligt denna lag på försäkringsgivaren.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas på skador som uppkommit efter att lagen har trätt i kraft.

RP 91/1998
ShUB 16/1998
RSv 124/1998

Helsingfors den 27 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.