867/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Lag om ändring av 31 § konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkursstadgan av den 9 november 1868 (31/1868) 31 §, sådan den lyder i lag 1027/1993, som följer:

31 §

En fordran som grundar sig på ett arbetsförhållande och som boförvaltaren har infört i en förteckning som nämns i 13 § lönegarantilagen (866/1998) eller i 3 a § lagen om lönegaranti för sjömän (927/1979) skall anses ha blivit bevakad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 104/1998
ApUB 6/1998
RSv 127/1998
Kommissionens direktiv80/987/EEG; EGT nr L 283, 28.10.1980, s. 121

Helsingfors den 27 november 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.