841/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Förordning om ändring av förordningen om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 4 april 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter (293/1997) rubriken, 1 och 3 §, 4 § 2 mom. samt 5, 8 och 9 §, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 632/1997, samt

fogas till förordningen en ny 1 a § och till 2 § ett nytt 2 mom., som följer:

Förordning

om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

1 §
Hur stödet för skolresor beräknas

I form av stöd för skolresor ersätts den del av skolresekostnaderna som överskrider 300 mark i månaden ökad med 50 mark. Studeranden betalar högst 250 mark av de kalkylerade skolresekostnaderna per månad. Denna del kallas studerandens betalningsandel.

Ersättning i form av stöd för skolresor betalas inte för en fristående färdsträcka som understiger fem kilometer. Om skolvägen i ena riktningen dock omfattar fristående färdsträckor som understiger fem kilometer och dessa tillsammans utgör minst fem kilometer, betalas ersättning för resekostnaderna för färdsträckorna till studeranden själv enligt vad som föreskrivs i 5 § 2 mom. lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).

När en studerande använder fler än ett färdsätt för sin skolresa, dras studerandens betalningsandel av från resekostnaderna för kollektivtrafik, om sådana kostnader finns. Finns inte resekostnader för kollektivtrafik, dras studerandens betalningsandel av från de resekostnader som orsakas av transport som utbildningsanordnaren har ordnat.

1 a §
Övriga studerande med rätt till stöd för skolresor

Med studerande i grundläggande yrkesutbildning jämställs också studerande som deltar i studier i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning, samt studerande som deltar i undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade studerande eller i sådana studier för invandrare som förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen.

2 §
Hur resekostnaderna beräknas

När en studerande för sin skolresa nyttjar transport som utbildningsanordnaren ordnar och skolvägen i ena riktningen består av två eller flera färdsträckor, kan resekostnaderna räknas särskilt för varje sträcka.

3 §
Hur färdsättet bestäms

En studerande anses inte ha möjlighet att anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, om

1) över fem kilometer i ena riktningen av en studerandes skolväg inte omfattas av kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar,

2) väntetiden i samband med skolresorna i medeltal är över två timmar per skolarbetsdag i månaden,

3) studeranden under en månad kan anlita kollektiv trafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar för i medeltal högst sju skolresor i ena riktningen i veckan, eller

4) den sammanlagda väntetiden och resetiden per dag som studeranden använder för en skolresa överstiger fem timmar under minst fem dagar i en månads tid.

Oberoende av vad som bestäms i 1 mom. kan en studerande anses sakna möjlighet att anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, om skolresan av andra skäl blir alltför svår eller tung för studeranden.

4 §
Definition på stödmånad

Stöd för skolresor beviljas enligt hela studiemånader för högst nio månader per läsår från den dag studierna inleds. En studiemånad berättigar till stöd för skolresor, om den omfattar sammanlagt minst 18 dagar som ingår i läsåret.

5 §
Avlönad arbetspraktik och inlärning i arbetet

En studerande har inte rätt till stöd för skolresor under den tid han genomgår ut-bildning på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter eller utför arbetspraktik, om förvärvsinkomsten för arbetsuppgifterna eller praktiken är minst 3 000 mark i månaden.

8 §
Fakturering av stöd för skolresor

Utbildningsanordnaren och den som säljer biljetter skall kalendermånadsvis i efterhand sända folkpensionsanstalten en faktura på stödet för skolresor, specificerad enligt person, senast den tionde dagen i den följande månaden. Stödet för skolresor betalas då senast den 24 dagen eller därpå följande bankdag i den månad då fakturan har anlänt.

9 §
Utbildningsanordnarens skyldighet att betala tillbaka överbetalt stöd

Utbildningsanordnaren är skyldig att till folkpensionsanstalten betala tillbaka det överbetalda stödet för skolresor. Folkpensionsanstalten kan dock avstå från att återkräva överbetalda stöd för skolresor, om det överstigande beloppet är obetydligt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Förordningens 4 § 2 mom. tillämpas från den 1 augusti 1999.

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.